Vår värdegrund

Älvstranden Utveckling ABs värdegrund är framarbetad av organisationen under 2016 (uppdaterad 2019) och består av våra grundläggande värderingar samt konkreta beskrivningar av hur vi vill vara och agera internt och externt.

Hjälper oss klara vårt uppdrag

Älvstranden Utveckling AB är ett kommunalt fastighetsbolag och en del av Göteborgs Stad. Med utgångspunkt i vårt fastighetsinnehav, bidrar vi till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter. Tillsammans med staden och i samarbete med näringslivet arbetar vi för en hållbar stad, öppen för världen.

För att klara detta krävs rätt kompetens och resurser, men det krävs också rätt inställning och sätt att vara. Därför har vi, alla medarbetare, gemensamt tagit fram ramar för önskade beteenden inom bolaget. Det har resulterat i vår värdegrund.

Grundläggande värderingar

Värdegrunden består av sex grundläggande värderingar och av konkreta beskrivningar av hur vi vill vara och agera på vår arbetsplats. Sammanfattat beskriver vi våra grundläggande värderingar i ordet STAD – samarbeta, tänka nytt, ansvara och driva.

Våra gemensamma värderingar är en styrka när vi ska genomföra vårt uppdrag och en gemensam plattform för att hantera så väl utmaningar som framgångar.