Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Hantering av personuppgifter

Älvstranden Utveckling behandlar personuppgifter om dig som är hyresgäst, leverantör, affärspartner, jobbsökande eller annan intressent i förhållande till Älvstranden Utveckling AB.

Så behandlar vi dina personuppgifter:

Vi arbetar för en trygg & säker miljö i våra fastigheter och det är viktigt för oss att skydda ditt privatliv och din personliga integritet.

För att vi ska kunna utföra det som krävs av oss enligt hyreskontraktet och för att fullgöra rättsliga skyldigheter, som t ex skatterättsliga skyldighete, är det nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter. Vi kan också behandla dina personuppgifter när vi har ett berättigat intresse att göra det, t ex vid inbjudningar till olika evenemang och sammankomster.

Personuppgifter vi samlar in

När du är vår hyresgäst registrerar vi personuppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för hyresadministration, hyresförhandlingar, information och samverkan, NKI-undersökningar, felanmälningar, kontroller och besiktningar, mediaförsörjning, underhåll och för att kunna genomföra ombyggnationer.
Därför behandlar vi t ex dessa personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • e- post
 • personnummer
 • uppgifter om bankkonto

Även känsliga personuppgifter kan komma att behandlas om du uttryckligen samtyckt till sådan behandling.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Det är bara de som verkligen behöver och har behörighet att behandla dina personuppgifter som har tillgång till dem.

I vissa situationer kommer dina personuppgifter att överföras till externa parter som vi har avtal med eller om det krävs enligt lag. Sådana överföringar sker exempelvis för att sköta felanmälningar och underhåll, inkassoärenden samt vid revision.

När vi tar emot anbud och ingår avtal med leverantörer kommer vi att behandla personuppgifter om dig som är anställd hos sådant bolag. Vi behandlar bara de uppgifter som är nödvändiga för att vi kunna administrera inköp och för att utföra avtalsuppdraget.
Det är nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra åtaganden enligt ett kommande avtal och för att fullgöra rättsliga skyldigheter, till exempel lagen om offentlig upphandling.

Personuppgifter vi samlar in

De uppgifter vi behandlar är till exempel:

 • Namn
 • Adress
 • e-post
 • personnummer
 • fotografier
 • uppgifter i CV:n

Även känsliga personuppgifter kan komma att behandlas om du uttryckligen samtyckt till sådan behandling. Skriv inte känsliga personuppgifter såsom uppgifter om hälsa eller sexuell läggning i bifogade CV:n.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Endast den eller de som har behörighet att behandla dina personuppgifter kommer att ha tillgång till dem. I vissa situationer kommer dina personuppgifter att överföras till externa parter som vi har avtal med eller om det krävs enligt lag.

När du besöker vårt kontor behöver du skriva in dig i vår reception.
Vi har ett berättigat intresse att behandla dessa uppgifter för kontorets säkerhetsarbete.

Personuppgifter vi samlar in

Vi behöver veta:

 • ditt namn
 • vilken organisation du kommer ifrån
 • vem du ska träffa hos oss

Vi sparar dina uppgifter i 30 dagar.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Endast den eller de som har behörighet att behandla dina personuppgifter kommer att ha tillgång till dem. I vissa situationer kommer dina personuppgifter att överföras till externa parter som vi har avtal med eller om det krävs enligt lag.

När du deltar i något av våra projekt kommer vi att behandla de personuppgifter om dig som vi behöver för projektadministration, styrning och ledning av projektet, dokumentation av kartläggningar och workshops, och för behörighetskontroll.

För att vi ska kunna utföra det som vi åtagit oss enligt avtal och rättsliga skyldigheter eller när vi har ett berättigat intresse behöver vi behandla dina personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in

Vi behandlar till exempel uppgift om:

 • namn
 • adress
 • e-post
 • personnummer

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Endast den eller de som har behörighet att behandla dina personuppgifter kommer att ha tillgång till dem. I vissa situationer kommer dina personuppgifter att överföras till externa parter som vi har avtal med eller om det krävs enligt lag.

När du söker jobb hos Älvstranden Utveckling behöver vi hantera en del av dina personuppgifter för att genomföra rekryteringen.

Våra rekryteringar administreras av rekryteringsfirmor men det är Älvstranden Utveckling som är ansvarig för att dina uppgifter hanteras korrekt både i bolaget och hos rekryteringsfirman vilket vi reglerar med avtal.

Under rekryteringen behöver vi uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-post så att vi kan kontakta dig. Vi hanterar uppgifter om dig som finns i ditt CV och ansökningshandlingar inom ramen för rekryteringsprocessen.

Även känsliga personuppgifter kan komma att behandlas om du själv valt att ange sådana.

Om du får jobbet sparar vi dina ansökningshandlingar. Namn på alla sökande till jobbet sparas i en lista i diariet. Om du inte får jobbet gallrar vi dina ansökningshandlingar enligt beslutad dokumenthanteringsplan. Älvstranden Utveckling lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som behövs för att kunna genomföra rekryteringen och i enlighet med Arkivlagen.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

Personuppgifter kan komma att överföras till en internationell organisation eller ett land utanför EU/EES, exempelvis om vi använder oss av en teknisk tjänst vars server ligger utomlands. Vi säkerställer alltid att personuppgifterna skyddas på ett lämpligt och tillräckligt sätt. Vi säljer inga personuppgifter vidare till tredje part.

Vi lagar inte personuppgifter längre än nödvändigt

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till behandlingarnas ändamål och bara så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt avtal, hyreskontrakt eller svensk lag såsom arkivlagen.

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke, kommer vi omedelbart att upphöra med behandlingen om du ångrar dig och återkallar samtycket.

Vilka personuppgifter vi hanterar och varför (den rättsliga grunden) varierar beroende på vilken typ av kontakt du har med oss.

Du har rätt att se hur vi hanterar dina personuppgifter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör.

Offentlighetsprincipen

När du mejlar till Älvstranden Utveckling AB blir ditt mejl allmän handling som kan diarieföras eller registreras på annat sätt. Enligt Offentlighetsprincipen kan allmänna handlingar lämnas ut om de inte omfattas av sekretess. Det innebär även att personuppgifter i vissa fall kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen eller andra gällande lagar och regelverk.

Älvstranden Utveckling AB har ingen rätt att efterforska vem som begär ut allmän handling så länge det inte har en avgörande betydelse för sekretessbedömningen.

Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen för en korrekt hantering av myndighetens allmänna handlingar, och som sker med stöd av EU:s dataskyddsförordning anses nödvändig av hänsyn till ett allmänt intresse.

Om du vill klaga eller lämna synpunkter

Det är Älvstranden Utveckling AB som är personuppgiftsansvarig och du är alltid välkommen med synpunkter eller frågor till vår dataskyddskontakt dataskyddskontakt@alvstranden.goteborg.se.

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dso@intraservice.goteborg.se

Skulle du uppleva att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till  Integritetsmyndigheten på imy@imy.se.