Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Hållbar fastighetsförvaltning

På Älvstranden Utveckling har vi ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt och låter de tre perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet genomsyra alla delar av verksamheten. Vi verkar för att stor miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av våra anläggningar. Vi betraktar lagstiftningen och samhällets krav som minimikrav i vårt hållbarhetsarbete.

Höga hållbarhetskrav

Som fastighetsägare har vi en ambition att möta, och helst överträffa, våra hyresgästers och kunders krav och förväntningar när det gäller vårt hållbarhetsansvar. Vi arbetar löpande med att utveckla vårt hållbarhetsarbete som fastighetsägare, till exempel genom att främja och uppmuntra miljömässigt och socialt ansvarstagande hos hyresgäster och kunder. Vi gör insatser för att underlätta ett mer hållbart beteende och vi strävar ständigt efter att förbättra nyttjandet av våra resurser samt att använda miljöanpassade material och metoder. Vi ser hållbarhetsförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.

Som bolag så främjar och uppmuntrar vi hållbart ansvarstagande hos samtliga av våra egna medarbetare genom bland annat kontinuerliga kompetenshöjande åtgärder för att göra dem medvetna om sina möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. För oss är det även viktigt att samverka med hållbarhetsmedvetna partners och kunder, samt ställa samma höga krav på dem som vi ställer på oss själva.

Detta gör vi som fastighetsägare:

Laddning av en elbild med Älvstranden Utvecklingslogotyp på vid en laddstation på Lindholmen.

Laddstationer

Vi har över 50 laddstationer för laddning av el-fordon i våra områden. Detta är ett samarbete med Göteborgs Stads Parkering AB.

Solceller på taket på fastigheten Förrådet på Lindholmen.

Grön el och solceller

Vi handlar enbart grön el till de fastigheter där vi står för elavtalet och har även investerat i solceller på flera av våra hus. Vi gör ständigt satsningar på energieffektiviserade åtgärder.

Fjärrvärme-anläggning i en fastighet.

Fjärrvärme

Vi har fjärrkyla i flera fastigheter och fjärrvärme i de allra flesta. Vi kyler även vissa fastigheter med vatten från Göta älv för att få komfortkyla.

En bikupa på ett av våra tak på Lindholmen.

Bikupor på taken

Genom att satsa på bikupor på taken på några av våra fastigheter stärker vi den biologiska mångfalden och skapar ekosystemtjänster i våra områden.

Personer tränar vid utegymmet en solig vårdag på Lindholmen.

Sociala mötesplatser

Att skapa sociala mötesplatser i våra områden gör vi bland annat genom att bygga utegym och pingisbord på vår mark. En möjlighet för våra hyresgäster och andra besökare att fysiskt aktivera sig, samtidigt som det blir en social mötesplats. Vi har även skapat pocketparks (micro-parker) i våra områden för att bidra till gröna och lugna uterum samtidigt som det bidrar till den biologiska mångfalden.

Cykelgarage med en röd cykel utanför.

Hållbart resande

Vi uppmuntrar till hållbart resande genom att vi exempelvis i anslutning till våra fastigheter har närmare 1 000 cykelparkeringar. Vi har cykelgarage med sedumtak och luftpump. Vi undersöker även kontinuerligt våra hyresgästers resvanor för att ta reda på vilka insatser vi som fastighetsägare kan göra för att möjliggöra ett mer hållbart resande.

Vy över Lindholmen en sommardag.

Miljörum

Vi har självfallet sopsortering i miljörummen i alla våra fastigheter och uppmuntrar alla hyresgäster att följa instruktionerna noga.

Två moderna konferensrum med färgglada väggar, Lindholmen.

Energieffektivitet

För att minska energiförbrukningen byter vi till LED-belysning vid alla armaturbyten i våra fastigheter och vi uppmanar hyresgäster att göra detsamma. Att installera rörelsedetektorer för att belysningen ska släckas när ingen vistas i lokalerna uppmuntras.

Cykelgarage med sedumtak.

Minskad klimatpåverkan vid ombyggnation

Vi har en ambition att vid ombyggnationer och hyresgästanpassningar i våra fastigheter verka för att minska vår klimatpåverkan, genom exempelvis mer hållbara materialval, återbruk av material, ansvarstagande avfallshantering samt en mer hållbar bygglogistik och säker byggarbetsplats.