Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Vår historia

År 1985 såddes fröet till det som idag är Älvstranden Utveckling AB. Göteborgs Stad ville omvandla öde varvsdockor och industriområden på Eriksberg och Lindholmen till levande stadsdelar. Vi har sedan 1990-talet varit med och utvecklat Göteborg längs med Göta älv. Steg för steg har vi fyllt varvs- och industriområden med nya verksamheter, bostäder och mötesplatser.

Från varv till levande bostadsområden

Varvsepoken i Göteborg har satt sin prägel på staden. Från 1840-talet och fram till 1990, när den sista båten lämnade, byggdes på varven i Göteborg 1 700–1 800 fartyg. Under 1970-talet får det ena svenska varvet efter det andra svårt att klara sig i den internationella konkurrensen. Flera läggs ner, några köps upp och andra expanderar. I denna stora strukturomvandling växer det som ska bli Älvstranden Utveckling AB fram.

Först är bolaget en enhet inom statliga Svenska Varv AB. När Svenska Varv så småningom byter verksamhetsinriktning förändras också namnet till Celsius och 1985 bildar man dotterbolaget Eriksbergs Förvaltnings AB. Arbetet med stadsförnyelsen tar fart i Göteborg.

Omdaningen av de gamla varvsområdena Eriksberg, Lindholmen, Götaverken och Arendal blir snabbt en framgång. För att inte radera ut stadens historia och arv låter man flera av områdets gamla byggnader få stå kvar. Husen renoveras och anpassas efter den nya tidens behov. Företag flyttar in i ombyggda varvsbyggnader och människor kan bo in sig i nybyggda lägenheter.

Våren 1996 köper Göteborgs Stad upp Eriksbergs Förvaltnings AB. Efter att ett antal fastighetsförsäljningar, markförvärv och markbyten ägt rum kan bolaget koncentrera sin verksamhet till området mellan Götaälvbron i öster och Älvsborgsbron i väster. Som en naturlig följd av detta byter bolaget namn till Norra Älvstranden Utveckling AB.

Utökat uppdrag på södra älvstranden

År 2004 får bolaget i uppdrag att utveckla södra älvstranden inklusive Gullbergsvass. Den första etappen omfattar området mellan Götatunnelns mynningar. I förlängningen kommer även Gullbergsvass, Ringön och Backaplan att ingå.

Två år senare genomförs en omstrukturering av Älvstrandenkoncernen och Älvstranden Utveckling AB bildas och blir det nya moderbolaget. Älvstranden Utveckling AB återspeglar på ett bättre och tydligare sätt det nya utökade uppdraget från Göteborgs Stad.

Vision Älvstaden

År 2013 får bolaget i uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden, där vi skapat förutsättningar för tillväxt i näringsliv, verksamheter och boende, fört Göteborg närmare vattnet och byggt ihop staden.

Sedan starten på 90-talet har vi fyllt varvs- och industriområden med nya verksamheter, bostäder och mötesplatser. Resultatet är 8 000 bostäder, nya kontorsytor med 20 000 arbetsplatser och 10 000 utbildningsplatser.

Ökat fokus på vårt fastighetsbestånd

Under 2023 har bolaget fått ett nytt ägardirektiv vilket bland annat innebär att vi inte längre har samordningsansvar för Vision Älvstaden. Idag är bolagets uppdrag att med utgångspunkt i vårt fastighetsinnehav, bidra till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter samt samordna utbyggnad av kvartersmark.

Tidslinje

Under 2023 har bolaget fått ett nytt ägardirektiv vilket bland annat innebär att vi inte längre har samordningsansvar för Vision Älvstaden. Idag är bolagets uppdrag att med utgångspunkt i vårt fastighetsinnehav, bidra till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter samt samordna utbyggnad av kvartersmark.

Arbetet med Vision Älvstaden pågår för fullt. År 2017 var en tredjedel av alla färdigställda bostäder i Göteborg sprungna ur olika projekt som Älvstranden Utveckling arbetat med genom utveckling av bolagets mark och Vision Älvstaden.

Genomförande av detaljplan för Västra Eriksberg, Örgryte Torp och Kvillebäcken slutförs. Totalt cirka 5000 bostäder och verksamhetslokaler.

Lindholmen

 • Mark för Karlastaden och fordonskoncernen Geelys europeiska innovationscenter avyttras.
 • Genomförande av detaljplan för Lindholmshamnen med cirka 700 lägenheter startar.
 • Älvrummet flyttar 2017 från Kanaltorget på södra älvstranden till Lindholmen.

Södra Älvstranden

 • Genomförande av detaljplan för Masthuggskajen påbörjas, ett konsortium med fem olika byggherrar bildas, med 1300 lägenheter, 140 000 kvadratmeter kontor, levande gatuplan och en ny halvö ut i älven.
 • Byggrätt för resecentrum Stenpiren utvecklas och säljs. Färdigställt 2016.

Frihamnen

 • Förberedelser pågår för genomförande av detaljplaner i Frihamnen.
 • Utvecklingen av Jubileumsparken påbörjas, över 100 000 personer besöker Allmänna badet och bastun 2019.
 • Bygget av 900 bostäder med tillfälligt bygglov i Frihamnen startar 2019.

Bolaget får 2013 i uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. I Älvstaden ingår områdena Gullbergsvass, Centralenområdet, Södra Älvstranden, Ringön, Backaplan, Frihamnen och Lindholmen.

Vision Älvstaden har mycket höga ambitioner inom hållbar stadsutveckling. Bolaget ska fortsatt förvärva, uppföra, förvalta och avyttra fastigheter och byggnader samt kunna ta risker och verka både som utvecklare/exploatör och byggherre. Älvstranden Utveckling ska dock inte längre vara långsiktig fastighetsägare.

Vision Älvstaden lever vidare, men 2023 har bolaget inte längre samordningsansvaret.

 • Genomförande pågår i Västra Eriksberg, Kvillebäcken och Örgryte Torp.
 • Vi bygger Kville Saluhall.
 • Utvecklingen av Lindholmen fortsätter med nya kontor och hotell.
 • Bolaget får 2013 i uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt.

 • Färdigställer 116 lägenheter i Hamnhuset i Sannegårdshamnen. Älvstranden Utveckling går före och höjer ambitionsnivån för energieffektiva hus genom Sveriges första flerbostadshus som även är passivhus.
 • Bygger SVT-huset på Lindholmen som avyttras 2006.
 • Älvstranden Utveckling säljer sitt bestånd av hyresrätter och byggrätter för hyresrätter, till allmännyttan.
 • Älvrummet på Kanaltorget invigs.
 • Genomförande av detaljplanerna för Kvillebäcken och Västra Eriksberg påbörjas.

Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att även arbeta med utveckling av södra älvstranden, Backaplan och Gullbergsvass. En internaffär genomförs där 1,6 miljarder i upparbetade värden överförs från Älvstranden Utveckling till Göteborgs Stad.

 • Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att skapa innovationsmiljö som är attraktiv för Sveriges ledande företag inom fordonsindustri, telekom och informationsteknik. Det leder till att bland andra Volvo, Ericsson, Semcon och Sigma etablerar sig på Lindholmen samtidigt som Lindholmen Science Park växer fram.
 • Sannegårdshamnen med 1400 lägenheter, börjar byggas i konsortium med fem byggherrar.
 • Älvstranden Utveckling bygger Eriksbergs köpcentrum, vilket säljs 2005.

För att ta ett helhetsgrepp om norra älvstranden överför staden successivt utvecklingsbar mark i området till Älvstranden Utveckling AB. Fastighetsaffärer görs med Göteborgs Hamn och fastighetskontoret samtidigt som Lindholmen Utveckling fusioneras med Älvstranden Utveckling.

1996 köper Göteborgs stad samtliga aktier i Eriksbergs Förvaltnings AB för en krona av statliga Stattum. Samtidigt ger man bolaget ett tillskott på 100 miljoner kronor.

Ur beslutsunderlag: ”Om Norra Älvstranden utvecklas till ett område med verkligt stor attraktionskraft vad gäller företagsetableringar och bosättning kan området få en stor framtida betydelse ekonomiskt och kvalitativt för Göteborg och regionen.”

Utvecklingen av Eriksberg inleds. Hotel 11, Eriksbergshallen, kajpromenad, bryggdäck och bostadsprojekt vid älven uppförs i egen regi eller i samarbete med privata byggherrar. Innan bostadsproduktionen drogs igång sattes området på kartan med hjälp av konserter av Madonna, Michael Jackson och Rolling Stones, tävlingar och större konstutställningar.

Dotterbolaget Eriksbergs Förvaltnings AB bildas.

Bolaget är en enhet inom statliga Svenska Varv AB, senare Celcius.

Skeppsbyggeri är känt i Göteborg sedan lång tid tillbaka. Det tidigast mest kända är Nya Varvet som tillkom under 1600-talet. På 1800 talet startades flera varv i Göteborg:

 • Keillers Verkstad, som startade 1841, blev senare Göteborgs Mekaniska Verkstad AB och därefter Götaverken AB
 • Lindholmens AB startade 1845
 • Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB startade 1853
 • Lundby mekaniska Verkstads AB startade 1887
 • Gotenius Varv startades på 1950 talet 
 • Arendalsvarvet invigdes så sent som 1963

1975 var det 15 000 anställda vid varven i Göteborg och uppskattningsvis 3000 anställda hos underleverantörerna runt om i staden. Men varvskrisen var ändå ett faktum.

1977 inrättades Svenska Varv AB av staten för att försöka lösa problemen med den förlustbringande varvsindustrin. Ett successivt övertagande av de svenska storvarven påbörjades, vilket kom att resultera i omfattande omstruktureringar och nedläggningar.

1988 lämnade den sista båten, isbrytaren Oden, Arendalsvarvet och efter den leveransen är varvsepoken för nybyggen avslutad i Göteborg. Under perioden 1840 talet till 1990 byggdes på varven i Göteborg 1700 – 1800 fartyg, allt från ångslupar till 400 000 tons fartyg.

Det finns de som hävdar att det inte funnits någon enskild industri som betytt så mycket för Sveriges utveckling som varvsindustrin. Uppskattningsvis 200 000 var direkt eller indirekt beroende av varven för sin sysselsättning inom stålverken, gruvindustrin, tillverkning av svetspinnar, svetsutrustning, ställningsmaterial, bultar, målarfärg, verktyg, verktygsmaskiner med mera.

Historiska varvsfilmer

Del 1

En film om Göteborgs varvsindustri på Hisingen, del 1.

Del 2

En film om Göteborgs varvsindustri på Hisingen, del 2.

Nybyggnationer i stadsdelen Kvillebäcken vid Backaplan.

Genomförda stadsutvecklingsprojekt

Läs mer om stadsutvecklingsprojeten som vi genomfört, så som Örgryte Torp, Eriksberg, Kvillebäcken och Sannegårdshamnen.