Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Vårt uppdrag

Som fastighetsbolag har vi rollen både som fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare.  Och med utgångspunkt i vårt fastighetsinnehav, bidrar vi till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter. Tillsammans med staden och i samarbete med näringslivet arbetar vi för en hållbar stad, öppen för världen.

Vi har sedan 1990-talet varit med och utvecklat Göteborg längs med Göta älv. Steg för steg har vi fyllt varvs- och industriområden med nya verksamheter, bostäder och mötesplatser. Vi äger stora ytor utvecklingsbar citynära mark längs båda sidor Göta älv och i många av de områdena äger vi också byggnader och historiska landmärken som vi utvecklar och förvaltar.

Ägardirektiv

Älvstranden Utveckling AB är helägt av Göteborgs Stad. Kommunens mål med bolaget är att med utgångspunkt i bolagets fastighetsinnehav, bidra till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter samt samordna utbyggnad av kvartersmark.

Utdrag ur ägardirektivet

…på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, genom hel- eller delägda dotterföretag, som fastighetsägare, exploatör och byggherre utveckla, förvärva, förvalta, uppföra och avyttra byggnader, fastigheter, tomträtter och arrenderätter i de områden där bolaget är fastighetsägare.

…helhetssyn, god samverkan och ett effektivt samarbete med
stadens nämnder och övriga berörda inom stadsutvecklingen. Bolaget ska bedriva
sin verksamhet utifrån stadens övergripande planering och prioritering samt övriga
målsättningar och styrande dokument

…långsiktigt förhållningssätt och inom ramen för sitt uppdrag och sina projekt vara ett verktyg för Göteborg i omställningen till ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Bolaget ska tillhandahålla kompetens och använda metoder för att säkerställa minimal klimat- och miljöpåverkan vid uppförande och förvaltning av byggnader och anläggningar i sina markområden.

…en blandning av boendestorlekar och boendeformer i staden. Bolaget ska däremot inte utveckla affärsmodeller för social housing.

…gällande förvärv och försäljning av fastigheter, beställning av detaljplaner, markanvisning och samt i övrigt då bolagets beslut och agerande bedöms kunna påverka exploateringsnämndens fullgörande av dess uppdrag.

…bolagets fastighetsinnehav detaljplaneläggs, bebyggs och avyttras minskar bolagets uppdrag och verksamhet i omfattning. Bolaget ska inte långsiktigt äga och förvalta fastigheter. En avvecklingsplan ska tas fram och följas upp genom rapportering till kommunfullmäktige en gång per mandatperiod.

…bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och de
regelverk i övrigt som styr Bolagets verksamhet och som mer i detalj regleras i
bolagsordningen.

Glasfasaden på Lindholmen Science Park.

Våra fastigheter

Vi äger och förvaltar älvnära fastigheter i Göteborg. Våra fastigheter finns i Frihamnen, Lindholmen, Eriksberg och Gullbergsvass. Vi äger stora som små kommersiella lokaler, kontorshotell, butikslokaler, unika industrifastigheter, lagerlokaler och förråd.

Bild på medarbetare som pratar med varandra utomhus på Lindholmen en solig dag..

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår organisation eller kontakta någon av våra medarbetare?