Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Fastighetsutveckling

För oss handlar utveckling av fastigheter och kvartersmark om att utveckla våra älvnära områden för nuvarande och kommande generationers behov och levnadsmöjligheter.

Med utgångspunkt i vårt fastighetsinnehav, bidrar vi till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter. Tillsammans med staden och i samarbete med näringslivet arbetar vi för en hållbar stad, öppen för världen.

Fastighetsägare

Som fastighetsägare har vi rollen både som fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare. Båda uppdragen behövs för att vi ska kunna leverera. Vårt uppdrag är att säkerställa en stabil ekonomisk utveckling för att på så sätt skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme. Älvstranden Utveckling AB ska endast i begränsad omfattning långsiktigt äga och förvalta fastigheter. Därför kommer vi att i ökad takt sälja färdigutvecklade fastigheter och byggrätter för att finansiera tillväxt i staden.

Våra områden

Vi äger mark och byggnader på båda sidor Göta älv. Stora delar av våra områden utgörs av gammal industrimark som vi successivt utvecklar genom långsiktig planering där målet är att sälja byggrätter i den nya stad som växer fram. Våra områden är Lindholmen, Frihamnen, Eriksberg och Gullbergsvass samt Södra Älvstranden.

Utvecklingsuppdrag

En hållbar stadsutveckling i Göteborg kräver långsiktighet och en ekonomi i balans. I vår affärsmodell ingår att vara en attraktiv fastighetsägare men också att sälja färdigutvecklade byggnader och byggrätter. De affärerna finansierar bolagets arbete med att skapa långsiktig samhällsnytta.

Allt vårt arbete sker i samverkan med stadens förvaltningar och bolag, men också i nära samarbete med marknadens aktörer.

Vy bild över Göta älv in över Göteborg, Älvsborgsbron i förgrunden och man ser Eriksberg, LIndholmen samt Södra Älvstranden.

Våra områden

Vi äger fastigheter i de centrala delarna längs Göta älv, mellan broarna. Älvsborgsbron i väst och Hisingsbron i öst. Här förvaltar och utvecklar vi fastigheter, både byggnader, kajer, pirar, kvartersmark och historiska landmärken, för ett hållbart Göteborg.

Vår fastighet Navet på Lindholmen, mer känt som Lindholmen Science Park.

Våra fastigheter

Vi äger och förvaltar fastigheter på båda sidor av Göta älv i Göteborg. Allt från kontor- och utbildning till industri- och lagerfastigheter.