Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Älvstranden Utvecklings brandskyddsregler

Detta är brandskyddsreglerna som gäller i Älvstranden Utvecklings samtliga fastigheter.

Verksamhet och nyttjande av lokalerna:

Syfte
Att förhindra dödsfall genom brand genom att bedriva rätt verksamhet i korrekt anpassade lokaler.

Regel
Övernattning i Älvstranden Utvecklings lokaler som inte är anpassade och projekterade för ändamålet är ej tillåtet. Kontor och skollokaler är som regel inte avsedda för övernattning.

Syfte
Utrymningsvägarna skall alltid vara möjliga att använda av beräknat antal personer. Förhindra rök och brandspridning.

Regel

 • Möblering eller förvaring i fastighetens allmänna utrymningsvägar är ej tillåten.
 • Branddörr, brandlucka och annan liknande sektionering skall vara stängd eller vara uppställd med anordning som stänger dörren och sektioneringen vid rökutveckling.
 • Branddörrar får ej sättas ur funktion, tex ställas upp med dörr kil.

Syfte
Genom informationen skall hyresgästen få förståelse för lokalernas förutsättningar att bedriva verksamhet och deras egna systematiska brandskyddsarbete.

Regel

 • Vid uthyrning av lokaler ska hyresgästen informeras om de brandskyddsregler och föreskrifter som gäller vid nyttjande av byggnadens lokaler samt lokalernas förutsättningar i övrigt kopplat brandskydd.

Avfalls- och materialhantering:

Syfte
Förhindra anlagd brand.

Regel

 • Returpapper, emballage och annat skräp får ej förekomma i utrymningsväg, trapphus, korridor eller underjordiskt garage utan ska omedelbart placeras i därför avsedda utrymmen/kärl/containers.
 • Brännbart material får ej placeras intill yttervägg utomhus eller under skärmtak.

Regel

 • Containrar och sopkärlför brännbart avfall ska placeras på en plats där en brand inte kan sprida sig till en husfasad. Beroende på containrarnas utformning bör minsta avstånd till fasad vara enligt tabellen nedan.
  • Öppen Container: 6 meter
  • Täckt och låst container: 4 meter

Tillfälliga uppvärmnings-anordningar och batterier:

Syfte
Förhindra explosion, brand och giftig gasutveckling genom att förebygga kortslutning eller överslag i kablage.

Regel
Får endast användas i avsett utrymme och ska kopplas in i eluttag med fast timer samt vara CE-märkt.

Syfte
Förhindra explosion, brand och giftig gasutveckling genom att förebygga kortslutning eller överslag i kablage.

Regel
Litiumjonbatterier får endast laddas på iordninggjord och avsedd plats som är godkänd av fastighetsägaren, om sådan finnes. Om inte, så får dessa batterier inte laddas inne i fastigheten.

Syfte
Förhindra explosion, brand och giftig gasutveckling genom att förebygga kortslutning eller överslag i kablage.

Regel
Litiumjonbatterier får endast laddas på iordninggjord och avsedd plats som är godkänd av fastighetsägaren, om sådan finnes. Om inte, så får dessa batterier inte laddas inne i fastigheten.

Syfte
Förhindra explosion, brand och giftig gasutveckling genom att förebygga kortslutning eller överslag i kablage.

Regel

(Med uppvärmning menas maskin som hettar upp eller varmhåller gods eller lokaler, kort- eller långvarigt på fasta arbetsplatser. Till denna grupp räknas även handverktyg, värmefläktar och värmeelement)

 • Person skall finnas utsedd som ansvarar för att utrustningen stängs av efter användande samt att utrustningen inte placeras nära brännbart, lättantändligt material eller lämnas utan tillsyn.
 • Flyttbara uppvärmningsanordningar får inte användas inom brand- eller explosionsfarliga utrymmen.
 • Byggtork får användas för uppvärmning av byggnad endast i samband med byggnads- och anläggningsarbeten.

Brandfarliga varor:

Syfte

Minska risken för brand och explosion vid hantering av brandfarliga varor.

Regel

Tillstånd krävs när brandfarlig vara hanteras i större mängd än vad som anges i MSBFS 2013:3. Tillstånd för hantering ska sökas hos räddningstjänsten, utbildad föreståndare för hanteringen ska finns och vara anmäld till räddningstjänsten.

//BILD//

*Tillståndspliktig mängd brandfarlig vara enligt MSBFS 2013:3

 • Även om den mängd brandfarlig vara som hanteras inte är tillståndspliktig ska hanteringen och förvaring följa gällande lag och föreskrifter.

Entreprenad-
arbeten:

Syfte
Förebyggande brands uppkomst och följa försäkringsvillkoren

Regel

 • Endast av fastighetsägaren utsedd person får agera tillståndsansvarig.
 • När Heta Arbeten / Brandfarliga arbeten utförs i lokaler av entreprenör skall Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för Heta Arbeten samt försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter följas. Tillstånd/kontrollistor ska vara fullständigt ifyllda. Brandvakt skall användas under arbetets gång och alltid minst 60 minuters efterbevakning.
 • Tillståndsansvarig ska på plats bedöma faran för brand och före, under och efter kontrollera att reglerna följs.

 

Syfte

Förhindra brandspridning genom att upprätthålla byggnadens brandcellsindelning.

Regel

 • Håltagning i väggar, golv eller tak får endast genomföras i samråd med fastighetsägaren. Brandcellsgränser och genomföringar ska återställas till minst samma brandskydsklass som tidigare.

Syfte

Bibehålla god utrymningsförmåga genom tidig upptäckt av brand samt förebygga falsklarm.

Regel

 • Fastighetsägarens brandlarm får ej hanteras av hyresgästen.
 • Alla entreprenadarbeten ska vara avstämda i förväg med fastighetsägaren, betryggande åtgärder(så som tillsyn av personal eller portabel larmanordning) ska vidtas om del av anläggningen kopplas ifrån, inklusive information till berörda hyresgäster.
 • Allmänt gäller att avstängning av anläggning i samband med arbeten endast får ske av den del eller sektion som berörs av arbetet.
 • Endast utsedd och utbildad anläggningsskötare får hantera automatlarmsanläggningar.

Syfte

Förhindra brandspridning genom att upprätthålla byggnadens brandskydd.

Regel

 • Fastighetsägaren ska vara informerad vid varje förändring som väsentligt förändrar den normala verksamheten och en plan för brandskydd under byggtiden ska finnas och vara känd av alla berörda.