Vi förverkligar Vision Älvstaden

1985 såddes fröet till det som idag är Älvstranden Utveckling AB. Göteborgs Stad ville omvandla öde varvsdockor och industriområden på Eriksberg och Lindholmen till levande stadsdelar. Under årens lopp har uppdraget breddats. Idag driver vi arbetet med att skapa bostäder, verksamheter och öppna gröna ytor på såväl norra som södra Älvstranden. Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi hållbara stadsdelar där alla kan trivas.

Stadsutveckling är ett samlingsbegrepp som omfattar en mängd processer. Till exempel markutredningar, detaljplaner, trafikplanering, vatten- och avloppsplanering, markanvisning och marknadens affärsplaner. Förvaltningar, företag, myndigheter och organisationer är involverade och behöver samverka. För att hålla ihop helheten och se till att staden utvecklas enligt visionen så krävs en sammanhållande länk. Vårt uppdrag är att förverkliga Vision Älvstaden. Det gör att vi kan ha fullt fokus på uppgiften och vara en sammanhållande länk under hela processen.

 

Vårt uppdrag i korthet:

  • Förverkliga Vision Älvstaden
  • Samarbeta
  • Ta ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvar genom hållbar stadsutveckling
  • Tänka barnperspektiv och blandstad
  • Följa stadens markanvisningspolicy
  • Göra temporära åtgärder
  • Ha stabil ekonomi