Leverantör eller anbudslämnare – personuppgiftsbehandling

När Älvstranden tar emot anbud och ingår avtal med leverantörer kommer vi att behandla personuppgifter om dig som är anställd hos sådant bolag. Endast de uppgifter som är nödvändiga och relevanta för vår inköpsadministration samt utförande av avtalsuppdraget kommer behandlas.

Så här behandlar vi dina personuppgifter:

Det är nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra åtaganden enligt ett kommande avtal och för att fullgöra rättsliga skyldigheter, till exempel lagen om offentlig upphandling.

De uppgifter vi behandlar är till exempel namn, adress, e-post, personnummer, fotografier och andra uppgifter i CV:n.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt svensk lag.

Även känsliga personuppgifter kan komma att behandlas om du uttryckligen samtyckt till sådan behandling. Vi rekommenderar att du inte skriver känsliga personuppgifter såsom uppgifter om hälsa eller sexuell läggning i bifogade CV:n.

Konfidentialitet kring dina personuppgifter

Endast den eller de som har behörighet att behandla dina personuppgifter kommer att ha tillgång till dem.

Överföring av dina personuppgifter

I vissa situationer kommer dina personuppgifter att överföras till externa parter som vi har avtal med eller om det krävs enligt lag. Sådana överföringar sker till exempel vid administration av upphandlingar.

Personuppgifter kan komma att överföras till en internationell organisation eller ett land utanför EU/EES, exempelvis om vi använder oss av en teknisk tjänst vars server ligger utomlands. Vi säkerställer alltid att personuppgifterna skyddas på ett lämpligt och tillräckligt sätt. Vi säljer inga personuppgifter vidare till tredje part.

Lagrings- och uppgiftsminimering

Älvstranden Utveckling lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till behandlingarnas ändamål och så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt hyreskontrakt eller svensk lag såsom arkivlagen. Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke, kommer Älvstranden Utveckling omedelbart att upphöra
med behandlingen om du ångrar dig och återkallar samtycket.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör.

 

Kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling

Det är Älvstranden Utveckling som är personuppgiftsansvarig och du är alltid välkommen att i första hand inkomma med synpunkter eller frågor till vår dataskyddskontakt på e-post dataskyddskontakt@alvstranden.goteborg.se.

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud Martin Brunhage på e-post martin.brunhage@intraservice.goteborg.se, telefonnummer 031-367 83 18 eller mobilnummer 073-072 33 18.

Du kan även kontakta Datainspektionen angående klagomål

Skulle du uppleva att Älvstranden Utveckling inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se för att lämna klagomål.