Hyresgäst – personuppgiftsbehandling

Älvstranden Utveckling behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Som hyresgäst till oss kommer vi att registrera de personuppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för  hyresadministration, hyresförhandlingar, information och samverkan, NKI-undersökningar, felanmälningar, kontroller och besiktningar, mediaförsörjning, underhåll och för att kunna  genomföra ombyggnationer.

Så här behandlar vi dina personuppgifter:

Det är nödvändigt för Älvstranden Utveckling att behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra förpliktelser enligt hyreskontraktet och för att fullgöra rättsliga skyldigheter, såsom skatterättsliga skyldigheter. Personuppgifter kan vidare komma att behandlas på grundval av att Älvstranden har ett berättigat intresse att göra det, exempelvis vid inbjudningar till olika evenemang och sammankomster.

Därför behandlar vi exempelvis personuppgifter så som namn, adress, epost, personnummer och uppgifter om bankkonto.

Även känsliga personuppgifter kan komma att behandlas om du uttryckligen samtyckt till sådan behandling.

Konfidentialitet kring dina personuppgifter

Inom Älvstranden Utveckling är det endast den eller de som har behörighet att behandla dina personuppgifter som kommer att ha tillgång till dem. I vissa situationer kommer dina personuppgifter att överföras till externa parter om Älvstranden Utveckling har avtal med eller om det krävs enligt lag. Sådana överföringar sker exempelvis för att sköta felanmälningar och underhåll, inkassoärenden samt vid revision.

Överföring av dina personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överföras till en internationell organisation eller ett land utanför EU/EES, exempelvis om Älvstranden Utveckling använder sig av en teknisk tjänst vars server ligger utomlands. Älvstranden säkerställer alltid att personuppgifterna skyddas på ett lämpligt och tillräckligt sätt. Älvstranden Utveckling säljer inga personuppgifter vidare till tredje part.

Lagrings- och uppgiftsminimering

Älvstranden Utveckling lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till behandlingarnas ändamål och så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt hyreskontrakt eller svensk lag såsom arkivlagen. Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke, kommer Älvstranden Utveckling omedelbart att upphöra
med behandlingen om du ångrar dig och återkallar samtycket.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör.

Vi arbetar för en trygg & säker miljö i våra fastigheter och det är viktigt för oss att skydda ditt privatliv och din personliga integritet.

 

Kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling

Det är Älvstranden Utveckling som är personuppgiftsansvarig och du är alltid välkommen att i första hand inkomma med synpunkter eller frågor till vår dataskyddskontakt på e-post dataskyddskontakt@alvstranden.goteborg.se.

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud Martin Brunhage på e-post martin.brunhage@intraservice.goteborg.se, telefonnummer 031-367 83 18 eller mobilnummer 073-072 33 18.

Du kan även kontakta Datainspektionen angående klagomål

Skulle du uppleva att Älvstranden Utveckling inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se för att lämna klagomål.