Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Älvstranden Utveckling polisanmäler leverantör och tidigare anställd

Aktuellt Publicerad 28 april, 2023

Älvstranden Utveckling har på torsdagen lämnat in en polisanmälan riktad mot en av våra leverantörer och en tidigare anställd. Anmälan rör händelser som ligger ett par år tillbaka och som tidigare utretts av Älvstranden Utveckling.

Såväl den anställde som leverantören förekommer i en utredning om våra inköp som gjordes av revisionsbyrån KPMG. Den ledde till att den anställde skildes från sin tjänst. Under torsdagen har det i media framkommit uppgifter som tyder på att leverantören och den anställde även gjort sig skyldiga till mutbrott. Vi har därför valt att polisanmäla leverantören och vår tidigare anställde.

— De har framkommit uppgifter i media som vi inte kände till efter revisionsbyråns granskning av våra rutiner för inköp. Hade vi haft den kunskapen då hade vi polisanmält redan 2020, säger Lena Andersson, vd Älvstranden Utveckling.

Älvstranden Utveckling inleder även ett arbete för att se över hur de nya uppgifterna påverkar våra gällande avtal med leverantörer.

— Att en av våra leverantörer i media säger att han gett gåvor till en av våra anställda ställer allt på ände, det vi anade då är nu på bordet och jag vill undersöka hur det kan påverka det avtal vi har med leverantören. Om det är möjligt vill jag säga upp avtalet, säger Lena Andersson, vd Älvstranden Utveckling.

Här går det att läsa hela granskningen som revisionsbyrån KPMG gjorde 2020: Utredning inköp, rapport från KPMG 20200907

Här kommer en bakgrund till uppgifterna i media:

Rapporten från KPMG

På vårt uppdrag har KPMG granskat bolagets interna arbete med upphandling inom vår fastighetsförvaltning. Det är ett led i vårt systematiska arbete med att ha koll på våra inköpsrutiner som vi bedrivit sedan 2014.

Rapporten skrevs 2019 och levererades 2020. Granskningen visade på allvarliga brister inom upphandling och resulterade i att vi intensifierade vårt arbete med att förbättra rutiner och arbetssätt för att följa LOU och göra korrekta upphandlingar. Vi vidtog även arbetsrättsliga åtgärder mot en medarbetare på fastighetsavdelningen. Den personen har avslutat sin anställning hos Älvstranden Utveckling.

Vad är det för fel som begåtts?

— En medarbetare på fastighetsavdelningen har brutit mot bolagets etiska riktlinjer, reglerna för jäv och bisysslor, anvisning för inköp och upphandling samt riktlinjerna mot mutor i Göteborgs Stad. Det handlar om olämpliga personliga relationer med leverantörer, tydliga jävsrelationer och otillåtna direktupphandlingar. I samband med KPMG:s granskning varslade vi om avsked, vilket resulterade i att medarbetaren valde att säga upp sig.

 Hur upptäcktes detta?

— I vårt interna granskningsarbete och i samband med KPMG:s arbete med att granska brister i inköp och leverantörsuppföljningar.

Vad gjorde Älvstranden Utveckling?

— Det framkom information 2020 som var så allvarlig att vi valde att varsla en anställd om avsked. Älvstranden Utveckling varslade om avsked 2 juni och beslöt samtidigt att han skulle vara arbetsbefriad. Vid förhandlingen med den fackliga organisationen (Unionen) argumenterade de för att bolaget inte hade tillräckliga bevis för att avskeda arbetstagaren. I samband med förhandlingarna valde den anställde att säga upp sig på egen begäran. Bolaget tecknade då ett avtal om upphörande av anställning daterat 11 juni där vi kom överens om 31 oktober 2020 som sista anställningsdag.

När det i april 2023 framkom nya uppgifter i media om att en leverantör gett biljetter till ett inte ringa värde till en tidigare anställd gjorde vi en polisanmälan. Uppgifterna i media var nya för oss och är den direkta anledningen till att vi polisanmäler nu. Polisanmälan är riktad dels mot leverantören, dels mot den tidigare anställde.

Hade det gått att undvika?

— Man kan aldrig helt och fullt förhindra att sådant här händer om någon anställd aktivt väljer att inte följa bolagets regelverk och etiska riktlinjer. Vi har sedan en lång tid tillbaka arbetat med att förbättra rutiner och arbetssätt kring våra upphandlingar. Sedan rapporten presenterades har vi inte hittat några liknande exempel på oegentligheter i vår verksamhet.

Har bolaget lidit någon ekonomisk skada?

— Vi har inte kunnat påvisa att vi lidit ekonomisk skada. Det finns fakturor för motsvarande 63 miljoner som inte dokumenterats på ett korrekt sätt, men vad vi kan bedöma så har det vi betalat för också levererats.

Vad har ni vidtagit för åtgärder mot de leverantörer som nämns i rapporten?

— Avtalen med leverantörerna har löpt ut. Vi har pågående processer om felaktiga fakturor med ett av bolagen men det är inte direkt kopplat till rapporten. Ett av bolagen har gått i konkurs och ett bolag har 2023 vunnit en upphandling och är åter leverantör åt oss.

Vi har skickat brev till samtliga våra leverantörer med ett förtydligande om våra krav på fakturaunderlag.

Ett av bolagen har fått ett nytt avtal med er? Hur kommer det sig?

— De vann en upphandling enligt de regler som finns i LOU och då behöver vi anlita det bolag som levererat det bästa anbudet.

Fakturor för 63 miljoner utan korrekta underlag. Hur kan de ha slunkit igenom?

— Summan på 63 miljoner kommer från den sammanställning som KPMG gjorde på vår räkning, och det var först då vi såg omfattningen och kunde koppla bristerna till en enskild medarbetare och specifika leverantörer.

De bristande underlagen kommer främst från vår fastighetsavdelning och är kopplade till löpande förvaltning av våra fastigheter. Fastighetsavdelningen hade vid den tiden cirka 6 000 fakturor per år att ta ställning till. Ofta är det arbeten som är av mindre omfattning och behöver utförs relativt omgående, till exempel snöröjning, städning, servicearbeten, jouruppdrag och enklare reparationer. Beställningar kan då ha gjorts som inte dokumenteras ordentligt, och det har varit svårt att i efterhand få ihop ett korrekt underlag för fakturorna. Vår bedömning är att vi fått det vi har beställt och betalat för.

Ni har arbetat med att förbättra rutinerna kring inköp sedan 2013, men upptäcker de här bristerna 2019? Hur kan det vara så?

— När vi såg att en av förvaltarna hade använt sig av leverantörer som inte var upphandlade undersökte vi hur det kunde komma sig och började se ett mönster, en bild som sedan bekräftades och förstärktes av KPMG:s rapport.

Vårt interna arbete med inköp och upphandling pågår ständigt och kan alltid förbättras. Det har också blivit bättre i takt med att vi systematiskt arbetat med frågan under lång tid. Att vi beställde rapporten av KPMG är en del i det arbetet. Sedan finns det alltid en gräns för hur mycket internt kontrollarbete som är motiverat och det aldrig att helt ut skydda sig mot personer som medvetet bryter mot våra regler för inköp och upphandling.