Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2023

Aktuellt, Älvstranden Utveckling Publicerad 31 januari, 2024

När stadsrevisionen genomfört sin årliga granskning av Älvstranden Utveckling AB:s verksamhet under 2023 har man funnit brister i bland annat bolagets rutiner för lokaluthyrning. Nu riktas kritik mot bolaget i form av en erinran och nio rekommendationer.

​– Det är så klart allvarligt att stadsrevisionen funnit brister i bolagets rutiner för lokaluthyrning. Vi har varit medvetna om detta och det pågår redan ett arbete för att åtgärda bristerna. Det här kommer också vara ett prioriterat område för bolagets nya vd som börjar i mars, säger Per-Henrik Hartmann, tillförordnad vd för Älvstranden Utveckling AB.

Stadsrevisionen rekommenderar Älvstranden Utveckling AB att stärka den interna kontrollen vid uthyrning av lokaler och utveckla systematiken i arbetet med fastighetsunderhåll. Bolaget rekommenderas också att implementera Göteborgs Stads riktlinjer för uthyrning av lokaler till förenings- och kulturlivet samt att formalisera vilka kontroller som ska genomföras i syfte att förebygga risken för att lokaler hyrs ut till oseriösa aktörer.

Granskning av bolagets uthyrnings- och förvaltningsprocess pågår

­– Det pågår en granskning som tittar på hur bolaget arbetar med uthyrning och förvaltning av fastigheter. Den kommer presenteras för oss i början av året. Bolaget arbetar även med att ta fram en långsiktig underhållsplan och en systematik för att dokumentera uthyrningsprocessen med tillhörande rutiner, säger Per-Henrik Hartmann.

Stadsrevisionen rekommenderar också bolaget att säkerställa så att direktupphandlingar som överstiger 50 000 kronor dokumenteras enligt Göteborgs stads riktlinjer för inköp och upphandling. Bolaget rekommenderas även att säkerställa så att tillämpliga upphandlingar som överstiger direktupphandlingsgränsen annonseras i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

Göteborgs stads direktupphandlingsprocess ska tillämpas

Göteborgs stads direktupphandlingsprocess ska tillämpas utan undantag. Vilka som ska ha beställarbehörigheter på bolaget ska ses över och under årets första månader kommer det hållas riktade utbildningar för att höja kompetensen inom området. Ambitionen är också att alla nya chefer ska gå Göteborgs stads upphandlingsutbildning.

­– Att upphandlingsreglerna följs är i första hand en ledningsfråga. För att säkerställa efterlevnaden kommer inköp och upphandling vara en stående punkt på de kommande styrelsemötena. Styrelsen beslutade också förra året att genomföra externa granskningar av bolagets ledning och styrning samt bolagets organisationskultur. I början av året kommer resultaten från dessa granskningar presenteras för oss. De kommer vara viktiga pusselbitar i vårt arbete framöver med att skapa trygghet och tydlighet för styrelse, ny vd, ledning och medarbetare, säger Boris Ståhl (S), styrelseordförande för Älvstranden Utveckling AB.

Totalt nio rekommendationer

Stadsrevisionens samlade bedömning är att Älvstranden Utveckling AB:s verksamhet delvis bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen delvis varit tillräcklig. Övriga rekommendationer till förbättringsåtgärder handlar om att säkerställa fördelningen av arbetsmiljöuppgifter samt att justera den samlade riskbilden så att den möter kraven i stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.