Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

”Skeppsbron ska bli göteborgarnas nya mötesplats”

Aktuellt Publicerad 8 april, 2021

I november 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att gå vidare med genomförandet av Skeppsbron. Vad har hänt sedan dess och när börjar det byggas? Den som har svar på det är Fredrik Kogerfelt, tf programledare för Skeppsbron på Älvstranden Utveckling.

I november gav kommunfullmäktige grönt ljus att arbeta vidare med genomförandet av detaljplanen för Skeppsbron. I detaljplanen planeras det bland annat för 450 nya bostäder, en park, kontor, butiker, restauranger, en parkeringsanläggning och ett nytt kajstråk. Efter beslutet har stadens projektorganisation, ledd av Älvstranden Utveckling, bemannats upp på nytt för att genomföra uppdraget.

– Eftersom organisationen var nermonterad i väntan på den politiska inriktningen har det första steget varit att orientera sig kring vad det politiska beslutet innebär för det fortsatta arbetet på Skeppsbron och att klargöra förutsättningarna för att återetablera en organisation, säger Fredrik Kogerfelt, programledare för Skeppsbron på Älvstranden Utveckling.

Nya förutsättningar i detaljplanen

Kommunfullmäktiges beslut innebär att allmän platsmark kan byggas ut till en kostnad av drygt 1,4 mdkr vilket dels finansieras av skattekollektivet, dels av markförsäljning. Den totala budgeten för utbyggnaden av allmän platsmark förutsätter dock både intäktsökningar och kostnadsbesparingar och det är dessa som det inledande arbetet bland annat har fokuserat på. Kommunfullmäktiges beslut innebär också en tydlig inriktning för gestaltningen för den kommande nyproduktionen på Skeppsbron.

Arbetet fortsätter med att kartlägga möjligheterna till ökad exploatering och ökade intäktsmöjligheter för att uppfylla kommunfullmäktiges investeringsbeslut. Tiden fram till nu har skapat förutsättningar att analysera och utreda föreslagna volymökningar inom befintlig detaljplan, till exempel om det går att bygga fler våningar på vissa hus för att få bättre ekonomi i projektet. Resultatet av det arbetet kommer att redovisas och stämmas av med befintliga fastighetsägare och byggherrar på Skeppsbron för att sedan återredovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under våren.

Infrastruktur och kaj byggs först

Under 2022/2023 kommer de första byggarbetena vara igång på Skeppsbron. Först sker förberedande arbeten av infrastruktur, garage och kaj. Om det arbetet går enligt plan kommer de nya bostadskvarteren växa fram från cirka år 2025 med en första inflyttning 2027. I bostadskvarteren kommer olika typer av verksamheter finnas i markplan som bidrar till att skapa göteborgarnas nya mötesplats vid älven.

– På Skeppsbron ska det byggas bostäder och kontor men framförallt ska vi återskapa Skeppsbron som mötesplats med koppling till innerstaden, det nya framväxande Masthuggskajen och Lindholmen på andra sidan älven, säger Fredrik Kogerfelt.

Värdefull planeringstid och kunskapsuppbyggnad

I slutet av 2020 började en grupp dra upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet. Det innebär att dels ta till sig erfarenheterna från det tidigare arbete som gjorts i projektet, dels arbeta med de nya förutsättningarna som tillkommit i beslutet som kommunfullmäktige tog.

– Tiden fram till nu har varit värdefull då det funnits möjlighet till att reflektera hur vi på bästa sätt organiserar oss inom staden för att möjliggöra en så ändamålsenligt och ur flera aspekter mest optimal utbyggnad av Skeppsbron som möjligt. Värdefullt arbete som det inte alltid finns möjlighet till att göra i andra projekt/program, fortsätter Fredrik Kogerfelt.

Samverkan i staden

Den närmsta tiden fortsätter arbetet med att bygga upp stadens organisation. De bolag och förvaltningar som är involverade i projektet arbetar med att tillsätta resurser.

– Jag ser fram emot att se stadens olika förvaltningar och bolag arbeta tillsammans utifrån det gemensamma målet att skapa en plats som kan uppskattas av generationer framöver. Jag hoppas och tror verkligen att Skeppsbron kan bli ett gott exempel på detta och förhoppningsvis kan stå modell för kommande områden inom Älvstaden, säger Fredrik Kogerfelt.

Det har varit många turer kring Skeppsbron under flera år och platsen har ett stort allmänt intresse. Det bidrar till att förväntningarna är höga nu när arbetet är igång igen.

 – Utmaningen ligger i att kontinuerligt kommunicera arbetets gång, vilka utmaningar vi ställs inför och på vilka grunder vägval har gjorts och kommer behöva göras allteftersom arbetet fortskrider, säger Fredrik Kogerfelt.

Tre snabba frågor till Fredrik:

Vad är det som kommer att bli bäst på Skeppsbron?

– Jag ser fram emot att se hur de förhållandevis små husen på kajen växer fram och hur dessa kommer komplettera de större kvarteren som bildar fonden på Skeppsbron. Längst västerut på Skeppsbron kommer en ny pir att anläggas som en förlängning av Rosenlundskanalen. Det ska bli intressant att följa utformning och innehåll av huset som kommer byggas där.

Vad har överraskat dig mest?

– Att Skeppsbrons allmänna ytor som gator och torg kommer uppgå till motsvarande fyra Gustav Adolfs torg!

Vad har du lärt dig?

– Återetableringen av organisationen kring utbyggnaden av Skeppsbron är än så länge i ett tidigt skede så jag är övertygad om att de största lärdomarna ligger framför oss.