Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Årsredovisning 2019: Så skapar vi den hållbara staden

Aktuellt, Älvstranden Utveckling Publicerad 17 februari, 2020

Hållbar stadsutveckling handlar om att utveckla Älvstaden för dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov. Privata aktörer samarbetar med staden för att lösa utmaningen.
Älvstranden Utveckling finansierar stadsutvecklingen genom att förvalta, utveckla och sälja sina fastigheter och byggrätter. Affärsmodellen omvandlar bolagets tillgångar till värde för samhället i takt med att den nya hållbara staden växer fram.

Älvstranden Utveckling driver stadsutvecklingen i samverkan med privata byggaktörer och stadens offentliga förvaltningar. Bolaget har utvecklat Älvstadenmodellen, en modell för markanvisning, som styr mot en gemensam målbild under hela planerings- och byggprocessen.

— Även marknaden påverkas av omvärlden och byggherrarna förstår att de behöver vara en del av den hållbara utvecklingen. Idag hör jag byggherrar säga ”utmana oss, ställ krav, vi vill vara med och driva på utvecklingen”, Christine Olofsson, hållbarhetschef på Älvstranden Utveckling.

Älvstranden Utveckling har en aktiv roll från start till mål. Man formulerar visionen för området och önskade kvaliteter som till exempel socialt blandat boende, levande gatuplan och hållbar mobilitet. Man utmanar och stödjer de privata aktörerna i arbetet med hållbara lösningar och affärsmodeller. Bolaget får också, enligt ägardirektivet, ta de risker som marknaden inte förmår ta.

— Det vi gör är att gifta ihop vår ambition att vara ledande inom hållbar stadsutveckling med byggherrarnas hållbarhetsambitioner, säger Kristina Gradin, chef projektstyrning.

 

De byggaktörer som kan uppfylla Göteborgs Stads krav och ambitioner får en markanvisning och bildar ett konsortium tillsammans med Älvstranden Utveckling. Konsortiet planerar området tillsammans med fokus på helheten och önskade kvaliteter. En detaljplan tas fram. Först nu definieras de enskilda byggrätterna. Ett pris sätts och byggrätterna fördelas. Arbetet med att nå de gemensamma målen fortsätter under hela byggtiden. Samverkan skapar rum för fortsatt utveckling av nya lösningar och affärsmodeller.

Hållbar stadsutveckling

De ekologiska systemen sätter ramarna, ekonomin är verktyget och social hållbarhet är målet.

  • EKONOMISK HÅLLBARHET
    Ekonomin är verktyget för att uppnå ekologisk och social hållbarhet. För Älvstranden Utvecklings del ska befintlig fastighetsförvaltning och försäljning av fastigheter och byggrätter finansiera hållbar stadsutveckling i bolagets delområden i Älvstaden.
  • SOCIAL HÅLLBARHET
    Älvstrandens uppdrag genom Vision Älvstaden är att skapa en stad för alla, baserat på mänskliga behov, genom att motverka segregation samt att utveckla en inkluderande Älvstad med stor variation av platser, bostäder och uttryck.
  • EKOLOGISK HÅLLBARHET
    Utvecklingen av Älvstaden ska ske inom gränserna för planetens ekologiska system, vilket innebär att de resurser som naturen har försett världen med inte bör minska, utan vara intakta. För Älvstranden Utveckling innebär det fokus på grönt och resurssnålt stadsbyggande där en hållbar livsstil uppmuntras, på förnyelsebar energiförsörjning, klimatanpassning, hållbara transportlösningar, ekosystemtjänster och biologisk mångfald.