Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Utfyllnad av Lundbyhamnen och omledning av Kvillekanalen i Göteborg

Inbjudan till kompletterande avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Frihamns AB, Fastighets AB Fribordet och Göteborgs Stad (Sökandena) avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för åtgärder som bland annat syftar till att genomföra delar av Göteborgs Stads planer på att omvandla Frihamnen och Lindholmen.

Sökandena planerar att fylla ut Lundbyhamnen för att tillskapa ny landareal, som i det långa perspektivet kan utgöra både kvartersmark och allmän platsmark – park, och härigenom knyta samman Lindholmen och Frihamnen.

Innan ansökan om tillstånd upprättas ska Sökandena samråda med länsstyrelsen (tillsynsmyndigheten) och de som kan antas bli särskilt berörda av åtgärderna samt med de övriga statliga myndigheter, kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av åtgärderna.

Under våren 2022 och 2023 genomfördes avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, övriga statliga myndigheter och kommuner, de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av åtgärderna samt den allmänhet som kan antas bli berörd av åtgärderna. Inför samrådet upprättades samrådsunderlag som finns att läsa på följande sida alvstranden.com/lundbyhamnen.

Under den första delen (2022) av avgränsningssamrådet inkom ett antal yttranden vars innehåll ledde till att Sökandena valde att utreda och genomföra ett kompletterande avgränsningssamråd (våren 2023) kring tillkommande åtgärder och åtgärdsalternativ som inte omfattades av den första delen, se nedan.

I det första samrådsunderlaget, 2022, angavs att ansökan i huvudsak avsågs omfatta:

· Rivning av kaj.
· Utfyllnad av hamnbassängen i Lundbyhamnen.
· Omledning av Kvillekanalen (schaktning m.m.)
· Anläggande av stödkonstruktioner, påldäckskonstruktion samt pålning och spontning vid Keillers kaj.

I det kompletterande samrådsunderlaget, våren 2023, angavs att ansökan även avsågs omfatta:

· Alternativ utfyllnad av Lundbyhamnen med stabiliserade muddermassor.
· Anläggande av sprängstensvall.
· Ytterligare åtgärder för omledning av Kvillekanalen, etablering av en konstruktion (exempelvis spont och/eller annan teknisk lösning) för att förlänga utloppet av Kvillekanalens vatten samt urschaktning för omledning av Kvillekanalen innebärande bortledning av grundvatten.

Efter vidare utredningar har ytterligare åtgärder, bland annat omledning av befintligt bräddavlopp i Kvillekanalen, beaktats av Sökandena, varför detta kompletterande avgränsningssamråd genomförs.

Detta kompletterande avgränsningssamråd innebär att ansökan nu även avses omfatta:

· Omledning av bräddavloppet från nuvarande utsläppspunkt i Kvillekanalen till en ny utsläppspunkt i Göta älv.
· Omledning av två dagvattenledningar; en vid de temporära bostäderna på Kvillepiren samt en i nära anslutning till Keillers kaj.
· Uppförande av två temporära broar över Kvillekanalen.

Sökandena har upprättat ett kompletterande samrådsunderlag som innehåller uppgifter om bland annat de planerade tillkommande åtgärdernas lokalisering, omfattning och utformning samt de miljöeffekter som åtgärderna kan antas medföra. Den förväntade miljöpåverkan från de planerade tillkommande åtgärderna omfattar huvudsakligen buller och grundvattenavsänkning till följd av grundvattenbortledning inom markerade påverkansområden i Figur 1 nedan.

Härmed bjuds ni som särskilt berörda in att lämna skriftliga synpunkter eftersom ni bedriver verksamhet, är fastighetsägare, hyresgäster eller ledningsägare inom de påverkansområden som framgår av Figur 1 nedan. Synpunkter lämnas senast den 26 januari 2024 via e-post lundbyhamnen@alvstranden.goteborg.se eller brev till Älvstranden Utveckling AB, Box 8003, 402 77 Göteborg. Ange i ämnesraden: Yttrande Lundbyhamnen dnr 0185/22.

Samrådsunderlaget finns tillgängligt i Älvrummet, Lindholmspiren 3-5, Göteborg, fram till den 26 januari 2024 och på alvstranden.com/lundbyhamnen.

För mer information kontakta projektledare Edward Berndtsson, tel: 031-368 96 56.

Karta över Lundbyhamnen
Figur 1: Karta över Lundbyhamnen

Älvstranden Utveckling AB behandlar dina personuppgifter i form av namn och mejladress. Det
är uppgifter som vi behöver för att kunna kontakta dig. Läs mer om hur vi hanterar dina
personuppgifter här: alvstranden.com/hantering-av-personuppgifter.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 26 januari 2024 via e-post lundbyhamnen@alvstranden.goteborg.se eller brev till Älvstranden Utveckling AB, Box 8003, 402 77 Göteborg.  Ange i ämnesraden: Yttrande Lundbyhamnen dnr 0185/22.

 

Edward Berndtsson

Edward Berndtsson

Projektledare 031-368 96 56
Mejla Edward edward.berndtsson@alvstranden.goteborg.se