Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Utfyllnad av Lundbyhamnen och omledning av Kvillekanalen i Göteborg

Inbjudan till kompletterande avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Frihamns AB och Fastighets AB Fribordet (Sökandena) avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för åtgärder som bland annat syftar till att genomföra delar av Göteborgs Stads planer på att omvandla Frihamnen och Lindholmen.
Sökandena planerar att fylla ut Lundbyhamnen för att tillskapa ny landareal, som i det långa perspektivet kan utgöra både kvartersmark och allmän platsmark – park, och härigenom knyta samman Lindholmen och Frihamnen.

Under våren 2022 genomfördes avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, övriga statliga myndigheter och kommuner, de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av åtgärderna samt den allmänhet som kan antas bli berörd av åtgärderna. Inför samrådet upprättades ett samrådsunderlag, Samrådsunderlag Tillståndsansökan för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet – Utfyllnad Lundbyhamnen och omledning av Kvillekanalen, daterat 2022-05-20 reviderat 2022-05-23.

Under samrådet inkom ett antal yttranden vars innehåll har lett till att Sökandena valt att utreda och genomföra ett kompletterande avgränsningssamråd kring tillkommande åtgärder och åtgärdsalternativ som inte omfattats av tidigare genomfört samråd. Tillståndsansökan planeras att lämnas in till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt vid halvårsskiftet 2023.

I det första samrådet angavs att ansökan i huvudsak avsågs omfatta:
• Rivning av kaj.
• Utfyllnad av hamnbassängen i Lundbyhamnen.
• Omledning av Kvillekanalen (schaktning m.m.).
• Anläggande av stödkonstruktioner, påldäckskonstruktion samt pålning och spontning vid Keillers kaj.

Kompletteringen innebär att ansökan i huvudsak även avses omfatta:
• Alternativ utfyllnad av Lundbyhamnen med stabiliserade muddermassor.
• Anläggande av sprängstensvall.
• Ytterligare åtgärder för omledning av Kvillekanalen, etablering av en konstruktion (exempelvis spont och/eller annan teknisk lösning) för att förlänga utloppet av Kvillekanalens vatten samt urschaktning för omledning av Kvillekanalen innebärande bortledning av grundvatten.

Sökandena har upprättat ett kompletterande samrådsunderlag som innehåller uppgifter om bland annat de tillkommande planerade åtgärdernas lokalisering, omfattning och utformning samt de miljöeffekter som de tillkommande åtgärderna och åtgärdsalternativen kan antas medföra.

Härmed bjuds ni in att lämna skriftliga synpunkter senast den 14 april 2023 via e-post lundbyhamnen@alvstranden.goteborg.se eller brev till Älvstranden Utveckling AB, Box 8003, 402 77 Göteborg. Ange i ämnesraden: Yttrande Lundbyhamnen dnr 0185/22.

Det kompletterade samrådsunderlaget finns tillgängligt i Älvrummet, Lindholmspiren 3-5, Göteborg, från och med måndag 20 mars fram till den 14 april 2023 och på alvstranden.com/lundbyhamnen.
För mer information kontakta projektledare Edward Berndtsson, tel: 031-368 96 56.

Karta över Lundbyhamnen
Karta över Lundbyhamnen

Älvstranden Utveckling AB behandlar dina personuppgifter i form av namn och mejladress. Det
är uppgifter som vi behöver för att kunna kontakta dig. Läs mer om hur vi hanterar dina
personuppgifter här: alvstranden.com/hantering-av-personuppgifter.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 14 april 2023 via e-post lundbyhamnen@alvstranden.goteborg.se eller brev till Älvstranden Utveckling AB, Box 8003, 402 77 Göteborg.  Ange i ämnesraden: Yttrande Lundbyhamnen dnr 0185/22.

 

Edward Berndtsson

Edward Berndtsson

Projektledare 031-368 96 56
Mejla Edward edward.berndtsson@alvstranden.goteborg.se