Utfyllnad av Lundbyhamnen och omledning av Kvillekanalen i Göteborg

Inbjudan till avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Frihamns AB och Fastighets AB Fribordet (Sökandena) avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för åtgärder som bland annat syftar till att genomföra delar av Göteborgs stads planer på att omvandla Frihamnen och Lindholmen.

Ansökan avses i huvudsak omfatta:
• Rivning av kaj.
• Utfyllnad av hamnbassängen i Lundbyhamnen.
• Omledning av Kvillekanalen (schaktning m.m.).
• Anläggande av stödkonstruktioner, påldäckskonstruktion samt pålning och
spontning vid Keillers kaj.

Utfyllnaden av Lundbyhamnen syftar till att knyta samman Lindholmen och Frihamnen genom att tillskapa ny landareal i centrala Göteborg som i det långa perspektivet kan utgöra både kvartersmark och allmän platsmark – park.
Innan ansökan om tillstånd upprättas ska Sökandena samråda med bland annat de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av åtgärderna. Sökandena har bedömt att fastighetsägare, ledningsägare och nyttjanderättshavare (som hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer) inom definierat påverkansområde (se kartbild) för buller under byggskedet ska anses omfattas av den krets enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Sökandena har upprättat ett samrådsunderlag som innehåller uppgifter om bland annat de planerade åtgärdernas utformning och omfattning, miljöeffekter åtgärderna kan medföra, samt preliminärt innehåll i miljökonsekvensbeskrivning. Efter samrådet arbetar Sökandena vidare med tillståndsansökan. Ansökan planeras att lämnas in till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt under hösten 2022. Åtgärderna avses påbörjas tidigast 2024.

Härmed bjuds de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av planerade åtgärder in att framföra synpunkter.

Samrådsunderlaget finns tillgängligt till den 29 juni 2022 i Älvrummet, Lindholmspiren 3-5, Göteborg, och här: Samrådsunderlag Lundbyhamnen

Välkommen till samrådsmöte: 15 juni 2022 kl. 18.00 i Älvrummet, Lindholmspiren 3-5, Göteborg.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 29 juni 2022 via e-post lundbyhamnen@alvstranden.goteborg.se eller brev till Älvstranden Utveckling AB, Box 8003, 402 77 Göteborg. Ange i ämnesraden: Yttrande Lundbyhamnen dnr 0185/22.

Karta över Lundbyhamnen

Älvstranden Utveckling AB behandlar dina personuppgifter i form av namn och mejladress. Det
är uppgifter som vi behöver för att kunna kontakta dig. Läs mer om hur vi hanterar dina
personuppgifter här: alvstranden.com/hantering-av-personuppgifter.