Eriksberg

Redan på 1990-talet påbörjades förvandlingen av Eriksberg från nedlagt varvsområde till en levande stadsdel. Klassiska varvsbyggnader och miljöer bevarades, och området kompletterades med mängder av bostäder och lokaler. Idag är Eriksberg ett relativt moget område.

I Västra Eriksberg har vi skapat ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse av radhus och flerbostadshus med lokaler. Under en femtonårsperiod byggdes 2 200 nya bostäder med olika upplåtelseformer, skola och grönområden. Arbetet med Västra Eriksberg har skett i ett konsortium och husen var färdiga 2019. Totalt har det byggts 1550 bostadsrätter, 550 hyresrätter och 70 äganderätter samt 45 lokaler på ca 9 800 kvm. Projektet omfattar även anläggning av ny infrastruktur med gator, upprustade kajer, ny gång- och cykelbro, bryggor, torgplatser och parkanläggningar.