Årsredovisning 2020: Minskad klimatpåverkan från byggnationer

Aktuellt, Älvstranden Utveckling, Årsredovisning 2020, Hållbar markutveckling Publicerad 26 mars, 2021

Bygg- och fastighetssektorn står för cirka en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Utsläpp från drift och användning av fastigheter har länge stått på agendan, men det finns mycket kvar att vinna på att se över alla utsläppskällor i en byggnads hela livscykel.

Här kommer såväl material som bygglogistik, utsläpp på byggarbetsplatsen, avfall och rivning in. Ett av de strategiska målen i affärsplanen för 2020 är en minskning av utsläpp av växthusgaser, då bolaget ser stora möjligheter att driva på den utvecklingen i sina områden i Älvstaden.

Ett verktyg är att ställa krav runt hela livscykeln i markanvisningar och upphandlingar. Arbetet sker också i tät dialog med Göteborgs Stads bolag och förvaltningar samt med marknaden för att utbyta kunskap, kartlägga behov och hitta gemensamma lösningar. Målet är att utsläppen från nybyggnation och renovering ska halveras till 2024. För att kunna avgöra vad en halvering innebär har referensvärden från utsläpp av växthusgaser tagits fram under 2020.

Globala mål för hållbar utveckling

Älvstranden Utveckling har valt fyra av de globala målen i Agenda 2030. Målen kopplar direkt till Vision Älvstaden och är särskilt relevanta i bolagets utvecklingsarbeten.