Centrala Lindholmen

2015_alven_in_fran_havet_webb
Förslag på framtida struktur för området

För att utveckla området Centrala Lindholmen, i kärnan av Lindholmen, har de två större fastighetsägarna, Älvstranden Utveckling och Chalmersfastigheter, gemensamt beslutat att genomföra en förstudie som ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete.

Förstudien påbörjades under hösten 2016 med så kallade parallella uppdrag, där fyra arkitektteam arbetade parallellt med att ta fram förslag till en struktur för området. Teamens arbete var klart och presenterades i början av december förra året. En bedömningsgrupp med representanter från fastighetsägarna, Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad påbörjade därefter arbetet med att utvärdera de inkomna förslagen.

Vad händer nu?

Parallella uppdrag för centrala Lindholmen har nu avslutats och bedömningsgruppen har färdigställt sin utvärdering av förslagen. Bedömningsgruppen har haft förmånen att utvärdera fyra bra men sinsemellan olika förslag. Materialet har bidragit till en bred och givande diskussion och innehåller många goda idéer som kommer tas med i det fortsatta arbetet.

Den samlade bedömningen är att team Henning Larsen presenterar den starkaste strukturen att arbeta vidare med. Förslaget visar en tät kvartersstruktur med goda stadsbyggnadskvaliteter. Huvudgreppet är tydligt och visar på en stor flexibilitet. Beställarna Älvstranden Utveckling och Chalmersfastigheter kommer nu i samverkan med Stadsbyggnadskontoret arbeta vidare med team Henning Larsen för att utveckla förslaget och anpassa det efter beställarnas behov. I den fortsatta processen kan även delar av övriga förslag komma att lyftas in eller bearbetas vidare tillsammans med en eller flera av övriga förslagsställare. En sammanfattande rapport över de parallella uppdragen beräknas klar under april månad.

Nästa steg i arbetet med centrala Lindholmen blir att ta fram ett underlag för ansökan om planbesked, därefter fortsätter processen med diverse förstudier. Under 2017 ska en struktur för hela området ligga färdig som underlag för kommande detaljplanearbete som vi siktar på att starta upp 2018.

Nedan kan du läsa det sammanfattande utlåtandet av bedömningsgruppen.
Läs också mer om hela programmet liksom en presentation av de olika arkitektteamen.