Gullbergsvass

Gullbergsvass ligger i Göteborgs kärna, nära älven och med en mängd spännande kultur- och industrimiljövärden som Skansen Lejonet, terminalbyggnaden och Drömmarnas kaj. Men Gullbergsvass har också en stor potential för stadsutveckling. I Gullbergsvass möts fem stadsdelar och det ger goda möjligheter att knyta samman staden.

Vision

I Gullbergsvass kommer det bli möjligt för 20 000 människor att bo och lika många arbeta i framtiden. I planerna nämns tre olika tänkbara stadsbebyggelser: Kvartersstaden, Europastaden och Klusterstaden. Allt från historiska rutnät med tät och hög bebyggelse till finmaskiga gatunät med varierad bebyggelse och en park utmed älven. I samtliga alternativ är E45:an nedgrävd.  Planen är att ett kajstråk ska finnas klart till stadens 400-årsjubileum 2021.

Aktuellt

Gullbergsvass står inför en övergripande omstrukturering. Ett stort stadsutvecklings- och flera stora infrastrukturprojekt pågår i området och påverkar områdets framtida struktur och möjligheter. Under 2016 kommer förutsättningar för gällande översiktsplan bevakas och nödvändiga planeringsförutsättningar kompletteras.

Gullbergsvass