Eriksberg

Redan på 1990-talet påbörjades förvandlingen av Eriksberg från nedlagt skeppsvarv till levande stadsdel. Klassiska varvsbyggnader bevarades, men området kompletterades också med mängder av bostäder och kontor. Idag är Eriksberg ett relativt moget område, men det finns fortfarande utvecklingsmöjligheter i till exempel Västra Eriksberg.

Vision

I Västra Eriksberg vill vi skapa ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse av radhus och flerbostadshus. Under en femtonårsperiod byggs ca 2 200 nya bostäder med olika upplåtelseformer, skola och grönområden.

Aktuellt

Arbetet med Västra Eriksberg påbörjades 2006 och beräknas vara klart 2019.
Vi samarbetar i ett konsortium för att skapa 1550 bostadsrätter, 550 hyresrätter och 70 äganderätter samt 45 lokaler på ca 9 800 kvm.

Projektet omfattar även anläggning av ny infrastruktur med gatu- och ledningsnät, upprustning av kajer, ny gång- och cykelbro, bryggor, torgplatser och parkanläggningar.

uugvot3l7sbhdeidw5un3g