En gemensam markanvisningsprocess

Inom Göteborgs Stad är det fastighetsnämnden som är ansvarig för de mark- och bostadspolitiska uppgifterna. Det gäller även den mark som ägs av Älvstranden Utveckling AB. För att verksamheten ska kunna samordnas och ske i enlighet med Vision Älvstaden samverkar vi med fastighetsnämnden och våra markanvisningar annonseras på goteborg.se/markanvisning

Markanvisning inom Göteborgs Stad

Inför planering av ny bebyggelse på stadens mark görs markanvisningar till olika intressenter. En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och på vissa givna villkor få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse inom visst markområde som staden äger. Fastighetsnämnden ska höras för aktuellt projekt. Därefter upprättas ett markanvisningsavtal där intressenten förbinder sig att acceptera de villkor som gäller för markanvisningen. Älvstranden Utveckling AB arbetar efter samma modell, men fattar själva beslut om markanvisning efter det att fastighetsnämnden har hörts.

Så går det till

Vill du veta mer om hur markanvisningen går till? Läs mer om regler för anvisning av mark i Göteborg och markanvisningspolicyn för Göteborgs Stad.