Älvstaden som testarena

För att Göteborg ska kunna växa och nå Vision Älvstaden måste vi gemensamt hantera en mängd olika samhällsutmaningar så som bostadsbrist, social polarisering, ett ökat behov av resurseffektivitet och anpassning till klimatförändringar. Det kräver nya sätt att arbeta, innovationsförmåga och att vi involverar fler krafter för att utveckla vår stad.

I samverkan med aktörer som Vinnova, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, Mistra Urban Futures, Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park och Göteborgs Entreprenöriella Ekosystem arbetar vi aktivt med att stärka processer och projekt som säkerställer att det skapas nya innovationer. Ambitionsnivåer, utmaningar och kommande behov formuleras alltid öppet. Och vi tillhandahåller en verklig stadsmiljö – Älvstaden – som testarena för framtida hållbara lösningar. Ett exempel på det är ElectriCity där Älvstranden Utveckling är ansvarig för stadsutvecklingsdelen med syfte att utreda möjliga inomhushållplatser för elbuss samt säkerställa/verka för eldriven kollektivtrafik i Frihamnen.

Sammantaget skapas en hävstång för både Göteborgs hållbara tillväxt och internationella exportmöjligheter. Dessutom kan näringslivet använda sin hemmamarknad som referens gentemot andra marknader och bidra till ökad omsättning och sysselsättning i Göteborgsregionen. Älvstaden blir en internationell föregångare som kan påvisa innovativa lösningar som bidrar till en hållbar tillväxt.

Tillsammans driver vi innovation i Älvstaden!

 

Foto: ElectriCity, Volvo