Forskningsprogrammet Fusion Point Gothenburg

I korthet

Fusion Point Gothenburg är ett forskningsprogram med praktisk inriktning som drivs i samarbete mellan Älvstranden Utveckling AB och Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. I programmet medverkar även Yale School of Architecture som en extern samarbetspartner.

Programmets breda ambition och syfte är att stärka mötet mellan forskning och praktik inom arkitektur och stadsbyggande; att skapa nya former för konkreta möten där olika teoretiska och praktiska perspektiv kan smältas samman på produktiva sätt. Detta avspeglas i programmets namn: Fusion Point Gothenburg.

Fokus i forskningsprogrammet ligger på att utveckla en designmetodik för stadsutveckling där akademisk kunskap kan integreras effektivare i de olika beslutsprocesser stadens offentliga institutioner står inför. Detta i sin tur kräver både nya teoretiska kunskapsunderlag och nya praktiska arbetsformer.

Målet är att ta fram kunskap som är användbar främst för stadens aktörer men även andra inom stadsutvecklingsprocessen och där utveckla metoder som bättre integrerar akademi och praktik, allt med avsikten att stärka kvaliteten i vår byggda miljö.

Programmets första fas och dess nuvarande finansiering sträcker sig fram hösten 2019. Ambitionen är att utveckla programmet även bortom 2019.

Vilka vi är

Programmet drivs av en arbetsgrupp bestående av Lars Marcus, Professor i Stadsbyggnad, Chalmers; Carl Mossfeldt, Yale World Fellow; Åsa Swan, Chef Urban planering, Älvstranden Utveckling AB; och Fredrik Nilsson, Professor i Arkitekturteori, Chalmers samt Chef för Forskning i praktiken, Älvstranden Utveckling AB.

Styrgruppen för programmet består av: Lena Andersson, VD, Älvstranden Utveckling AB; Anna Dubois, vice-rektor, Chalmers; samt Magnus Sigfusson, Stadsutvecklingsdirektör, Göteborgs Stad.


Fredrik Nilsson

Chef Forskning i Praktiken