Forskningsprogrammet Fusion Point Gothenburg

I korthet

Fusion Point Gothenburg är ett forskningsprogram med praktisk inriktning som drivs i samarbete mellan Älvstranden Utveckling AB och Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. I programmet medverkar även Yale School of Architecture som en extern samarbetspartner samt Juridiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

Programmets breda ambition är att stärka mötet mellan forskning och praktik inom arkitektur och stadsbyggande. Strategin för detta är att utveckla en aktiv designprocess där olika teoretiska och praktiska perspektiv kan smältas samman på mer produktiva sätt. Denna grundtanke avspeglas i programmets namn: Fusion Point Gothenburg.

Målet för forskningsprogrammet är således att utveckla en designmetodik för stadsutveckling där akademisk kunskap kan integreras effektivare i de olika beslutsprocesser stadens offentliga institutioner står inför.

Detta i sin tur kräver både nya teoretiska kunskapsunderlag och nya praktiska arbetsformer som är användbar främst för stadens aktörer men även andra inom stadsutvecklingsprocessen.

Programmets första fas och dess nuvarande finansiering sträcker sig fram hösten 2019. Ambitionen är att utveckla programmet även bortom 2019.

Vilka vi är

Programmet drivs av en arbetsgrupp bestående av Lars Marcus, Professor i Stadsbyggnad, Chalmers; Carl Mossfeldt, Yale World Fellow; Åsa Swan, Chef Urban planering, Älvstranden Utveckling AB; och Fredrik Nilson, Professor i Arkitekturteori, Chalmers samt Prefekt för Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers och Manilla Shillingford, verksamhetsutvecklare Älvstranden Utveckling.

Styrgruppen för programmet består av: Lena Andersson, VD, Älvstranden Utveckling AB; Anna Dubois, vice-rektor, Chalmers; samt Magnus Sigfusson, Stadsutvecklingsdirektör, Göteborgs Stad.


Åsa Swan

Urban Designchef