Deltar i projekt – personuppgiftsbehandling

När du deltar i något av våra projekt kommer vi att behandla de personuppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för projektadministration, styrning och ledning av projektet, dokumentation av kartläggningar och workshops samt behörighetskontroll.

Så här behandlar vi dina personuppgifter:

Vi behandlar till exempel uppgift om namn, adress, e-post och personnummer.

Det är nödvändigt för oss att behandla dessa personuppgifter för att kunna fullgöra åtaganden enligt avtal och rättsliga skyldigheter eller när vi har ett berättigat intresse.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt svensk lag.

Även känsliga personuppgifter kan komma att behandlas om du uttryckligen samtyckt till sådan behandling.

Konfidentialitet kring dina personuppgifter

Endast den eller de som har behörighet att behandla dina personuppgifter kommer att ha tillgång till dem.

Överföring av dina personuppgifter

I vissa situationer kommer dina personuppgifter att överföras till externa parter som vi har avtal med eller om det krävs enligt lag. Sådana överföringar sker till exempel för att administrera behörigheter samt administrera möteskallelser och -protokoll.

Personuppgifter kan komma att överföras till en internationell organisation eller ett land utanför EU/EES, exempelvis om vi använder oss av en teknisk tjänst vars server ligger utomlands. Vi säkerställer alltid att personuppgifterna skyddas på ett lämpligt och tillräckligt sätt. Vi säljer inga personuppgifter vidare till tredje part.

Lagrings- och uppgiftsminimering

Vi behandlar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke, kommer vi omedelbart att upphöra med behandlingen om du ångrar dig och återkallar samtycket.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör.

 

Kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling

Det är Älvstranden Utveckling som är personuppgiftsansvarig och du är alltid välkommen att i första hand inkomma med synpunkter eller frågor till vår dataskyddskontakt på e-post dataskyddskontakt@alvstranden.goteborg.se.

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud Martin Brunhage på e-post martin.brunhage@intraservice.goteborg.se, telefonnummer 031-367 83 18 eller mobilnummer 073-072 33 18.

Du kan även kontakta Datainspektionen angående klagomål

Skulle du uppleva att Älvstranden Utveckling inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se för att lämna klagomål.