Så här behandlar vi dina personuppgifter

Älvstranden Utveckling behandlar personuppgifter om dig som är hyresgäst, leverantör, affärspartner, jobbsökande eller annan intressent i förhållande till Älvstranden Utveckling AB.

Laglig grund
All behandling av personuppgifter hos Älvstranden Utveckling sker i enlighet med svensk lag. Nedan kan du läsa mer om våra olika personuppgiftsbehandlingar och för vilket lagligt ändamål vi registrerar dessa uppgifter.

Till dig som är:

Hyresgäst

Leverantör eller ska lämna anbud

Besökande till Älvstranden Utvecklings kontor

Deltagare i projekt eller partner


Konfidentialitet
Inom Älvstranden Utveckling är det endast den eller de som har behörighet att behandla dina personuppgifter som kommer att ha tillgång till dem. I vissa situationer kommer dina personuppgifter att överföras till externa parter om Älvstranden Utveckling har avtal med eller om det krävs enligt lag.

Överföring av personuppgifter
Personuppgifter kan komma att överföras till en internationell organisation eller ett land utanför EU/EES, exempelvis om Älvstranden Utveckling använder sig av en teknisk tjänst vars server ligger utomlands. Älvstranden säkerställer alltid att personuppgifterna skyddas på ett lämpligt och tillräckligt sätt. Älvstranden Utveckling säljer inga personuppgifter vidare till tredje part.

Lagrings- och uppgiftsminimering
Älvstranden Utveckling lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till behandlingarnas ändamål och så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt avtal eller svensk lag såsom arkivlagen.  Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke, kommer Älvstranden Utveckling omedelbart att upphöra med behandlingen om du ångrar dig och återkallar samtycket.

Rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör.
Vi arbetar för en god och säker dataskyddshantering och det är viktigt för oss att skydda ditt privatliv och din personliga integritet.

Kontaktuppgifter

Det är Älvstranden Utveckling som är personuppgiftsansvarig och du är alltid välkommen att i första hand inkomma med synpunkter eller frågor till vår dataskyddskontakt på e-post dataskyddskontakt@alvstranden.goteborg.se.

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud Martin Brunhage: dso@intraservice.goteborg.se

 

Skulle du uppleva att Älvstranden Utveckling inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se för att lämna klagomål.