Älvstranden-koncernen

Genom Göteborgs Stad äger göteborgarna Älvstranden Utveckling AB. Älvstranden Utveckling är moderbolag i Älvstrandenkoncernen som har två dotterbolag: Södra Älvstranden AB och Norra Älvstranden AB. De har i sin tur 29 dotter- och dotterdotterbolag.

Styrelse

Älvstranden Utvecklings styrelse utses av Göteborgs Stads kommunfullmäktige. Styrelsen består av följande medlemmar:

Ledamöter
Mattias Jonsson (S) ordförande
Magnus Nylander (M) vice ordförande
Bosse Parbring (MP)
Lennart Duell (L)

Suppleanter
Elisabeth Hulter (S)
Håkan Hallengren (S)
Göran Sylvesten (KD)
Babak Khosravi (V)

Adjungerad arbetstagarrepresentant Unionen
Glenn Johannesson

Adjungerad arbetstagarrepresentant SACO
Evelina Johansson

Ledning

Lena Andersson tillträdde som VD för bolaget 1 november 2013. Under 2014 strukturerades organisationen om för att bättre kunna knyta an till ägardirektivet, Vision Älvstaden och till de lagar och policydokument som gäller för ett kommunalt bolag. Älvstranden Utveckling har idag cirka 90 medarbetare.

 

Organisation