Älvstranden-koncernen

Genom Göteborgs Stad äger göteborgarna Älvstranden Utveckling AB. Älvstranden Utveckling är moderbolag i Älvstrandenkoncernen som har två dotterbolag: Södra Älvstranden AB och Norra Älvstranden AB. De har i sin tur 21 dotter- och dotterdotterbolag.

Styrelse

Älvstranden Utvecklings styrelse utses av Göteborgs Stads kommunfullmäktige. Styrelsen består av följande medlemmar:

Ledamöter
Tomas Nilsson (M), ordförande.
Åse-Lill Törnqvist (MP), vice ordförande.
Boris Ståhl (S)
Yngve Karlsson (D)
Lennart Duell (L)

Suppleanter
Hans Rothenberg (M)
Carin Malmberg (S)
Babak Khosravi (V)

Lekmannarevisorer
Sven R. Andersson (M)
Lars-Ola Dahlqvist (S)

Lekmannarevisorssuppleanter
Susanne Zetterberg Jensen (M)
Torbjörn Rigemar (S)

Adjungerad arbetstagarrepresentant Unionen
Pontus Andersson

Adjungerad arbetstagarrepresentant SACO
Louise Larsson

Ledning

Lena Andersson tillträdde som VD för bolaget 1 november 2013. Under 2014 strukturerades organisationen om för att bättre kunna knyta an till ägardirektivet, Vision Älvstaden och till de lagar och policydokument som gäller för ett kommunalt bolag. Älvstranden Utveckling har idag cirka 90 medarbetare.

 

Organisation