Vägen till en öppen och hållbar stad vid vattnet

Under 1970-talet får det ena svenska varvet efter det andra svårt att klara sig i den internationella konkurrensen. Flera läggs ner, några köps upp och andra expanderar. I denna stora strukturomvandling växer det som ska bli Älvstranden Utveckling fram.

Först är bolaget en enhet inom statliga Svenska Varv AB. När Svenska Varv så småningom byter verksamhetsinriktning förändras också namnet till Celsius. Och 1985 bildar man dotterbolaget Eriksbergs Förvaltnings AB. Arbetet med stadsförnyelsen tar fart i Göteborg.

Från varv till levande bostadsområden

Omdaningen av de gamla varvsområdena Eriksberg, Götaverken och Arendal blir snabbt en framgång.
För att inte radera ut stadens historia och arv låter man flera av områdets gamla byggnader få stå kvar. Husen renoveras och anpassas efter den nya tidens behov. Företag flyttar in i ombyggda varvsbyggnader. Och människor kan bo in sig i nybyggda lägenheter.

Norra älvstranden

Våren 1996 köper Göteborgs Stad upp Eriksbergs Förvaltnings AB. Efter att ett antal fastighetsförsäljningar, markförvärv och markbyten ägt rum kan bolaget koncentrera sin verksamhet till området mellan Göta älvbron i öster och Älvsborgsbron i väster. Området kommer att kallas Norra älvstranden. Som en naturlig följd av detta byter bolaget namn till Norra Älvstranden Utveckling AB.

Nya metoder för stadsutveckling

I arbetet med att utveckla Norra älvstranden växer nya metoder för stadsutveckling fram. I nära samverkan med användare, planerande förvaltningar och andra intressenter byggs ett mervärde upp i kommunens mark. Bland annat uppförs nya fastigheter som kan realiseras. På så sätt genererar stadsutvecklingsprocessen nya resurser som kan användas för investeringar i infrastruktur och andra samhällsbehov. Samtidigt som inflytandet över stadens innehåll och gestaltning får en större spridning. Norra älvstranden växer och innefattar inte enbart områdena kring kajkanten, utan också Backaplan.

Södra älvstranden

År 2004 får bolaget i uppdrag att utveckla Södra älvstranden inklusive Gullbergsvass. Den första etappen omfattar området mellan Götatunnelns mynningar. I förlängningen kommer även Gullbergsvass, Ringön och Backaplan att ingå. Två år senare byter bolaget återigen namn. Älvstranden Utveckling AB återspeglar på ett bättre och tydligare sätt det nya utökade uppdraget från Göteborg Stad.

I dialog med göteborgarna

Den metod för stadsutveckling som under flera år använts på Norra älvstranden utvecklas ytterligare på Södra älvstranden. Kommunfullmäktige beslutar att ”Det offentliga samtalet” är viktigt och ska uppmuntras. Och många göteborgare tar tillfället i akt att medverka i idé- och analysarbetet kring Södra älvstranden.

Förverkliga Vision Älvstaden

2013 inleddes ytterligare ett kapitel i företagets historia. Älvstranden Utveckling fick i uppgift att som utvecklingsbolag vara en stark drivkraft i att utöka innerstaden längs med Göta Älv. Tillsammans med stadens planerande förvaltningar och näringsliv knyter vi samman staden över älven genom att skapa en inkluderande, grön och dynamisk stad när vi förverkligar visionen om Älvstaden.