GRI – så gjorde vi vår hållbarhetsredovisning

GRI – så gjorde vi vår hållbarhetsredovisning

11 november, 2016

Hållbar stadsutveckling är Älvstranden Utvecklings huvuduppdrag. De tre hållbarhetsperspektiven – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet – ska därför genomsyra verksamheten.

För att öka transparensen redovisar Älvstranden Utveckling resultatet av bolagets hållbarhetsarbete enligt den internationella redovisningsstandarden GRI G4. Hållbarhetsfrågorna är identifierade genom en väsentlighetsanalys enligt GRI G4, som genomförts inför tidigare hållbarhetsredovisningar. Väsentlighetsanalysen utgår från ett brett antal hållbarhetsfrågor av relevans för  fastighetsbranschen och Älvstranden Utveckling. Representanter för viktiga intressentgrupper har fått reflektera över frågorna i djupintervjuer. Nyckelpersoner inom Älvstranden Utveckling har analyserat resultatet och tagit fram en lista med prioriterade hållbarhetsfrågor som bör ingå i bolagets hållbarhetsredovisning. Resultatet har förankrats i bolagets ledning.

Bolagets väsentliga hållbarhetsområden är:

• Blandning och mångfald av verksamheter, hyreskontrakt och boende

• Påverkan på lokalsamhälle (lokaltrafik, samhällsservice etc)

• Transparens i markanvisningsprocessen

• Skapande av mötesplatser

• Motverka mutor och korruption

• Kompetensutveckling och utbildning av medarbetare

• Mångfald och lika möjligheter inom organisationen

• Ekonomiskt resultat

• Indirekt ekonomisk påverkan

• Energiförbrukning

• Utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar

• Förorenad mark

• Nyttiggöra ekosystemtjänster

 

Läs GRI-indexet nedan eller som pdf. adobe_pdf_file_icon_24x24