Livsviktiga tjänster levereras av bin

Livsviktiga tjänster levereras av bin

10 december, 2016

Våren 2016 fick hyresgästerna i Träverkstaden och Sågeriet på Lindholmen nya små grannar i form av varsitt bisamhälle på taket. Bina levererar ekosystemtjänster till oss och bidrar till den biologiska mångfalden.

Ekosystemtjänster är de tjänster naturen utför åt oss, som till exempel att ge oss mat, rena vår luft och sänka våra stressnivåer.

Ungefär en tredjedel av den mat vi äter är resultatet av binas pollinering av växter. Pollinering är en av naturens gratistjänster. Bin ger alltså inte bara honung utan gör livsviktiga insatser för vår överlevnad.

Det finns 285 olika arter vilda bin i Sverige. En tredjedel av dem är hotade av bekämpningsmedel och miljöförändringar som bland annat lett till att många sorters blommor blivit sällsynta. Därför är det viktigt att genom olika insatser skapa nya livsmiljöer för bisamhällen.

Bina bidrar också till grönare utemiljöer. Gröna gårdar och parker är viktiga för stadsmänniskors välbefinnande och därför eftersträvar vi en stor artrikedom i staden.

– Egentligen borde det finnas många fler bikupor i stadsmiljön, säger Erica Svantesson, tidigare miljöstrateg på Älvstranden Utveckling. Det finns inga nackdelar med bisamhällen, bara fördelar.

Forskning visar att när städerna förtätas riskerar stadsborna att bli allt mer avskurna från naturen – både mentalt och fysiskt. I takt med att vår kunskap om naturen minskar, påverkas vår hälsa negativt.

Våra städer behöver utformas för att påminna invånarna om hur naturen och dess tjänster möjliggör det urbana livet. Vi behöver se, höra och känna naturen i vår vardag. Det är viktigt för att vi ska behålla insikten om hur beroende vi är av naturen och dess ekosystemtjänster.