För alla bakgrunder och plånböcker

För alla bakgrunder och plånböcker

11 december, 2016

Masthuggskajen ska bli en livlig blandstad med bostäder, arbetsplatser och kulturupplevelser. Älvstranden Utveckling vill bygga vidare på stadsdelens särart, tillsammans med dem som redan bor och verkar där.

Masthuggskajen är på många sätt ett innovationsområde. Hur bevarar och utvecklar man områdets starka identitet? Vilka hyres- och förvaltningsmodeller gör att många har råd att leva och verka i området? Hur underlättar man en hållbar livsstil?

Masthuggskajen ska bli en stimulerande och kontrastrik plats med tillåtande vardagskultur, en plats man vill vistas på oavsett bakgrund och plånbok. Här ska konventionell handel mixas med idéburna verksamheter som redan är starka i området, restaurang- och kulturupplevelser och kommunala verksamheter.

En stor utmaning när nya stadsdelar utvecklas att undvika den utträngningseffekt som kan bli resultatet av höga hyror och en ny kontext där nuvarande verksamheter inte känner sig hemma.

– Alla aktörer på Masthuggskajen har insett att det är viktigt att börja samarbeta i ett tidigt skede för att skapa en bra helhet, säger Adelina Lundell, processledare social hållbarhet på Älvstranden Utveckling.

Arbetet i konsortiet har organiserats så att hållbarhetsfrågorna vävs in naturligt i planarbetet – en förutsättning för att kunna tänka nytt och finna tidigare oprövade lösningar.

Masthuggskajen är pilotprojekt för Citylab Action, ett program och en guide för hållbar stadsutveckling med möjlighet till certifiering. Konsortiet för Masthuggskajen har under året enats om en gemensam målbild och projektspecifika hållbarhetsmål. Ett hållbarhetsprogram och en handlingsplan är nästa steg.

I arbetet med att skapa levande bottenvåningar på Masthuggkajen har man identifierat tänkbara stråk med olika karaktär. Under 2017 ska idéernas gångbarhet testas. Senare ska konsortiet ta fram metoder för att möjliggöra diversifierad hyressättning och samverkansformer för förvaltning och drift av bottenvåningarna.

En av idéerna – Kulturkvarter Masthuggskajen – knyter an till dagens starka kulturliv. Tanken är att skapa ett ”horisontellt kulturhus” i delar av bottenvåningarna, så att Masthuggskajen blir en välkomnande mötesplats stora delar av dygnet.

Forskningsprojektet Decode, med Älvstranden Utveckling och stadsbyggnadskontoret som projektpartners, undersöker hur man kan skapa en stadsbyggnadsprocess som är både hållbar och effektiv. Förhoppningen är att forskarna inom Decode kan stödja processen med sin kompetens inom bland annat hållbarhetsstyrning, socialt blandat boende, levande bottenvåningar och juridiska frågor.