Våra sju prioriterade hållbarhetsområden.

Våra sju prioriterade hållbarhetsområden.

3 november, 2015

 

PERSONER_symbolMötesplatser
Mötesplatser och offentliga rum ska skapa förutsättningar för gränsöverskridande, sociala och kreativa möten. Vi ska genom samverkan och delaktighet leverera mötesplatser för en mångfald av göteborgare och besökare vid olika väderlekar, årstider och tider på dygnet.
HUS_symbolSocialt blandat boende
Bostadsbeståndet ska möta behoven för olika målgrupper i Göteborg. Vi ska bedriva en viljestyrd planering mot en framtidsvision i kombination med väl förankrade målgruppsanalyser och skapa möjligheter för så många samhällsgrupper som möjligt att bosätta sig i Älvstaden.
GILLAR_OLIKA_symbolBlandning och mångfald av verksamheter
Den täta blandstaden ska präglas av en stor bredd och variation av verksamheter och aktörer. Mångfalden bidrar till ett spännande och intressant stadsliv som kan locka ny kompetens och främja en långsiktig näringslivsutveckling. Med nytänkande fastighetsutveckling ska vi skapa förutsättningar för mångfalden.
CYKEL_symbolMiljöanpassade transporter och mobilitet
Utvecklingen av transport- och mobilitetslösningar i stadsmiljön ska bidra till att Göteborg blir en hållbar stad. Områden ska planeras så att transportbehovet minimeras och behov tillgodoses. Lösningar som främjar en hälsosam stadsmiljö ska prioriteras. Vår organisation ska agera förebild.
SLADD_symbolHållbar energianvändning globalt och lokalt
Vår energianvändning och de klimatutsläpp den bidrar till ska vara globalt hållbar. Vi ska minimera energibehovet i stadsdelar vi utvecklar och fastigheter vi äger samt välja förnybara energikällor.
TRAD_symbolNyttiggöra ekosystemtjänster
Växtlighet och vatten ska utnyttjas som resurser i stadsmiljön för att främja hälsa och välmående, biologisk mångfald och skapa robusthet mot ett förändrat klimat.
KRETSLOPP_symbolSlutna kretslopp och smartare resursanvändning
Stadsmiljön ska möjliggöra minskad resursförbrukning ur ett livscykelperspektiv. Vi ska skapa en användarvänlig avfallshantering för boende och verksamhetsutövare som erbjuder återbruk. I vår roll som fastighetsutvecklare ska vi bidra i arbetet mot en materialeffektivare byggverksamhet.