Så ska Frihamnen klara framtida översvämningshot.

Så ska Frihamnen klara framtida översvämningshot.

5 november, 2015

TRAD_symbol

Ett skyfall kan drabba området redan idag, en havsnivåhöjning sker successivt över tid. Alla dessa risker måste vägas in i planeringen av stadsdelen. Det övergripande målet är att området ska fungera även vid en översvämning. Funktioner i byggnaderna ska kunna upprätthållas och framkomlighet på viktiga stråk och vägar ska säkerställas.

Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med Älvstranden Utveckling jobbat fram en kreativ utformning av den fysiska miljön som utgått från vattnets ”logik” och som kombinerar normal dagvattenhantering med åtgärder för att hantera extrema översvämningshot. Genom att använda sig av områdets naturliga topografi med tre höga pirar och placera strategiskt viktiga stråk längs dessa, kan framkomlighet till hela området säkras även vid högt vatten. De upphöjda stråken kombineras med lågpunkter för uppsamling av vatten på ytan som kan ta emot stora mängder vatten vid skyfall. I praktiken innebär strategin att ”torra” områden skapas där det är nödvändigt, medan andra tillåts att översvämmas. Denna strategi tillåter området att möta vattnet längs kajer och kanaler och använder regnvattnet som en resurs i stadsbilden genom så kallade blå-gröna lösningar.

  • De upphöjda stråken i området säkrar tillgängligheten till och från samt inom området vid en översvämning av Göta älv. Samtliga kvarter ansluter till de utpekade högstråken, direkt eller via gårdarna.
  • För att hantera skyfall (kraftiga regn med återkomsttider på 100 och 500 år) kommer det finnas ett antal uppsamlande lågstråk, som avleder vattnet ytligt till hamnbassängerna och älven.

Lågstråken kommer utformas på ett varierat sätt med inslag av öppna kanaler, växtbäddar och gräsytor, beroende på karaktär och förutsättningar i området. Vardagsregnet fördröjs och renas ytligt i samma system i dessa blå-gröna stråk. Utgångspunkten är att all dagvattenhantering sker i öppna system kombinerat med vegetation för rening och fördröjning av dagvattnet. Detta är en del av testarenan där lärandet blir viktigt för andra delar av Älvstaden.

frihamnen_skolan_151210_bw