Nya mobilitetslösningar förverkligar hållbarhetsstrategier.

Nya mobilitetslösningar förverkligar hållbarhetsstrategier.

4 november, 2015

CYKEL_symbol

Planeringen av Masthuggskajen

Tar som allra första projekt utgångspunkt i stadens nya trafikstrategi för 2035, där målbilden är 25 procent mindre biltrafik än i dag. Målet avser både gods- och persontransporter. Masthuggskajen ska bli en stadsdel där cykel och gående prioriteras och det ska vara lätt att välja att leva utan bil i vardagen. God tillgång till kollektivtrafik ska prioriteras. Byggnadsnämnden har tagit beslut att antalet parkeringsplatser i planen ska följa trafikstrategins mål. Beslutet innebär att utvecklingen av Masthuggskajen är ett pilotprojekt för arbetet med nya vägledningstal för parkering, som bättre stöder trafikstrategins inriktning för hållbara transportslag. Genom att sätta låga parkeringstal så drivs arbetet med nya mobilitetslösningar framåt. Till grund för beslutet om lägre parkeringstal finns också en Grön transportplan för området, där staden och övriga aktörer i området åtar sig att genomföra hållbara mobilitetsåtgärder. Det nya arbetssättet med viljestyrd planering kräver engagerade aktörer med en gemensam vilja att hitta de bästa helhetslösningarna. Det hade inte varit möjligt utan den starka samverkan som finns mellan projektets parter.

I utvecklingen av Älvstadsleveransen i Frihamnen
Här tillvaratas unika erfarenheter från samlastningsterminalen på Lindholmen. Där har samlastning av gods och avfall skett sedan 2008 och transporterna till och från verksamheterna på campus har utförts med hjälp av mindre elfordon. Denna lösning är unik i Europa och konceptet vidareutvecklas nu genom en ny samlastningscentral för Frihamnen. Målet är att hitta fler smarta lösningar för hantering av gods och avfall, kombinera transportflöden och därmed minska transportbehov och negativa miljöeffekter.

Dencity projektet
Projektet ska hitta innovativa lösningar och tjänster som kan minska trängsel, miljöpåverkan och öka livskvalitén för boende och verksamma i täta stadsdelar. Projektet har löpt parallellt med detaljplaneringsprocessen i Frihamnen och därigenom har transportfrågor fått ett tydligare fokus. Stadens förvaltningar och byggherrar har redan från början med sig transportfrågor i planeringen av stadsdelen. Projektet driver fram nya lösningar genom olika mobilitetspaket och godstransportlösningar. Exempelvis ska möjligheter till ersättning för den privata bilen finnas, godstrafik ska minska på vägarna samt integrering av systemverktyg kan integreras för att underlätta hantering av trafik i tät bebyggelse.

ElectriCity med elbusslinjen 55
Är ett samarbete mellan 15 parter inom näringsliv, forskning, stad och region. Älvstranden Utveckling deltar i projektet utifrån sitt uppdrag med stadsutveckling i Älvstaden. Nya tankar kring mobilitet och hur människor rör sig är avgörande för den framväxande täta och hållbara staden. Med Älvstaden som testarena prövas nya lösningar som bidrar till en hållbar och mer attraktiv kollektivtrafik. Att testa och utvärdera eldriven busstrafik är en central del av ElectriCity. En tyst och utsläppsfri kollektivtrafik kan trafikera platser som inte är tillgängliga för trafik idag och öppnar därför nya möjligheter för planeringen av städer och tätorter. Under året har en ny hållplats färdigställts vid Teknikgatan på Lindholmen, som är placerad inomhus.