Intressentdialog – för bättre kunskap om hur den planerade staden kommer att fungera.

Intressentdialog – för bättre kunskap om hur den planerade staden kommer att fungera.

10 november, 2015

PERSONER_symbolGILLAR_OLIKA_symbol

– Syftet med utökade workshops som gjordes i samband med att Masthuggskajens detaljplan var ute på samråd, var att få in fler kvalitativa synpunkter på den planerade staden från grupper som normalt inte deltar i samrådssammanhang, säger Adelina Lundell processledare för social hållbarhet. Trösklarna för att lämna synpunkter i samrådet är ganska höga för de flesta människor. Planhandlingen och plankartan är svåra att förstå för den som inte är fastighetsägare eller särskilt intresserad. För att sänka trösklarna för inflytande och få synpunkter från fler grupper undersökte Adelina tillsammans med kollegan Kristian Käll möjligheten att popularisera samrådet. Unga mellan 13-30 år från Frilagret och skolor i närområdet bjöds in till stadsvandringar. Samma möjlighet fick det lokala näringslivet och idéburna organisationer som Stadsmissionen, Göteborgsfontänen och Kvinnofolkhögskolan. Stadsvandringarna var ett sätt att förklara detaljplanen, att få den levande genom att uppleva den i ögonhöjd.

– Vi får ett mänskligt perspektiv från fler målgrupper där planerna visualiseras genom ord och bild, säger Kristian Käll. Rutten för stadsvandringen var baserad på planens knäckfrågor, som barriärer, kajens utformning och rörelser i området. Efter genomförd stadsvandring genomfördes gruppdiskussioner. I samband med dem arrangerades ”skrivarstugor”, för att hjälpa deltagarna att formulera sina synpunkter i direkt anslutning till sina intryck. Samtalsledare hjälpte till och coachade gruppen i att lämna synpunkter som var relevanta för planen och förståeliga för de personer som arbetar i stadsutvecklingsprocessen. Återkoppling gjordes dagen efter för att stämma av att synpunkterna var korrekta. Referat från vad som sagts under workshoparna skickades dessutom ut via mail till deltagarna. Information om andra kanaler för att lämna synpunkter, t ex Västtrafik, lyftes också fram.

– I arbetet med planen har staden fått in fler kvalitativa synpunkter från grupper som vanligtvis inte lämnar synpunkter i samrådet, säger Adelina Lundell. Det har gett nya perspektiv och fler fick möjligheten att använda sin demokratiska rättighet i plan- och byggprocessen.

– Dessutom mötte Älvstranden Utveckling stadens invånare, kulturaktörer och små näringsidkare som vi annars kanske inte hade kommit i kontakt med, tillägger Kristian Käll. Grupper som vanligtvis inte gör sin röst hörd i samrådet. Det har breddat vår intressentdialog.