Att styra det interna arbetet.

Att styra det interna arbetet.

11 november, 2015

 

  • Att bli ”Det mest välskötta och effektiva kommunala bolaget senast 2019”
  • Att vara nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling 2024

Syftet är att bygga en bas för arbetet inom organisationen så att det finns en stabil grund att stå på och arbeta vidare ifrån. Det gäller även att konkretisera vad ägardirektivet, visionen för Älvstaden samt flera politiska direktiv innebär för Älvstranden Utveckling — och införa detta i det vardagliga arbetet på ett tydligt sätt. Hållbarhetsaspekterna finns med som självklara beståndsdelar.

Målen i styrkorten och aktiviteterna i verksamhetsplanen har definierats enligt verksamhetens fem olika perspektiv: leveranser, intressenter, styrning, ekonomi samt medarbetarskap/ledarskap. Verksamhetens framgångsfaktorer har också tagits i beaktande när målen och aktiviteterna har definierats.

Under 2015 fanns totalt 85 aktiviteter i verksamhetsplanen. 95 % av dessa var påbörjade vid årsskiftets summering, varav flera var kopplade till hållbarhetsarbetet. I dagsläget har bolaget sju prioriterade hållbarhetsområden som är kopplade till stadsutvecklingsfrågorna (se den utförliga beskrivningen senare i detta avsnitt). Syftet är att nya strategiska samarbeten ska skapas och att resurser för utveckling och innovation prioriteras. Under nästa år kommer strategin för hållbarhetsarbetet att förnyas och en långsiktig handlingsplan för att nå målet om att bli nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling att utarbetas.

I stadsutvecklingsprojekten omsätts dessa målområden genom en väl genomarbetad projektstyrning som ständigt utvecklas och förbättras:

  • För stadsutvecklingsprojekt görs fördjupade analyser av nuläge och förutsättningar
  • I konsortiesamarbetet formuleras projektspecifika hållbarhetsmål som sedan bryts ned i strategier och handlingsplaner
  • Detta material samlas i ett dokument som kallas Hållbarhetsprogram och som blir en del av de avtal som tecknas vid försäljning av mark
  • Genom tydliga Hållbarhetsprogram med tillhörande handlingsplaner följs projekten sedan upp under hela utbyggnadstiden

Älvstranden Utveckling har under året startat en unik form av samverkan med ett konsultteam för hållbarhetskompetens inom stadsutvecklingsprocessen.

Under 2015 slutade Älvstranden Utvecklings hållbarhetschef Staffan Bolminger. Rekrytering av en ny hållbarhetschef pågår.

Faktaruta

Exempel på några påbörjade hållbarhetsaktiviteter som fortsätter under 2016:

• Deltagande i Citylab Action
• Värderosen — ett verktyg för att mäta kvaliteter i Älvstaden — anserades i uppstart i Frihamnen
• Utveckling av former för att arbeta med socialt blandat boende i konsortier – arbete pågår i Frihamnen

Exempel på slutförda hållbarhetsaktiviteter 2015:

• Utvecklingsprojekten Dencity fas 1 och Step-up (erfarenheter från Step Up har implementerats under hösten 2015)
• Flera platsskapande aktiviteter i Frihamnen som bad, bastu, vattenkonst och odling
• Hållplats för linje 55 (projekt Electricity)