Hållbarhetsredovisning 2015

Gemensamt för Älvstranden Utvecklings alla delar är att hållbarhet prioriteras – såväl socialt och ekologiskt som ekonomiskt. För att nå den hållbara staden krävs samverkan både internt och externt, resultatinriktade innovationsprocesser, systematiskt utvärderingsarbete och engagemang. Det vill vi berätta om på ett heltäckande, pedagogiskt och öppet sätt. Därför presenteras här en hållbarhetsrapport som är gjord utifrån GRI-G4-Corenivå – för att trygga att vi rapporterar transparent och jämförbart.

Så här lyckades vi 2015.

Kommunal service – en avgörande pusselbit.

3 november, 2015

Att bygga en stad innebär inte bara att bygga bostäder och lokaler för näringsliv och butiker. En hållbar stad ska finnas till för alla! Det innebär att det även måste planeras för skolor, förskolor, bibliotek och annan viktig kommunal service.

Läs mer

Nytt nationellt processledningsverktyg för hållbar stadsutveckling – Masthuggskajen är testarena.

2 november, 2015

Hållbar stadsutveckling är komplext, svårt och kräver samverkan med många inblandade aktörer. Det behövs en process som ger förutsättningar för innovation och delaktighet — men också struktur, målmedvetenhet och en genomtänkt styrning. Älvstranden Utveckling och aktörerna i Masthuggskajen var nyfikna på hur detta skulle kunna utvecklas och ingår därför i den nationella pilotomgången av programmet Citylab Action.

Läs mer

Älvstranden utmanar marknaden för att skapa boende för alla.

2 november, 2015

Markanvisningen av Frihamnens första etapp ställde höga krav på branschen. Inte minst i form av en stor andel hyresrätter och pressade boendekostnader. - Men det är bara en logisk följd av Vision Älvstaden som togs av fullmäktige 2012, säger processledare Kristian Käll. Visionen är supertydlig; Alla ska ha en möjlighet att kunna bosätta sig i Älvstaden.

Läs mer

GRI- så gjorde vi vår hållbarhetsredovisning.

1 november, 2015

Vilka hållbarhetsaspekter påverkas av Älvstranden Utvecklings verksamhet - både ur vår egen och andras synvinkel?
En väsentlighetsanalys i enlighet med GRI G4 gav oss grunden till frågesvaret.

Läs mer

Nytt sätt att samarbeta – förstärkt kompetens i hållbarhetsarbetet.

1 november, 2015

Under året har Älvstranden Utvecklings hållbarhetsteam provat ett nytt sätt att samarbeta. Den egna kompetensen har förstärkts med ett team bestående av tre olika konsultföretag med spetskompetens inom hållbar stadsutveckling. Behov fanns av att tillföra ny kompetens för att lyfta bolagets eget arbete till att bli än mer strategiskt.

Läs mer

Jämlikhet inom organisationen.

1 november, 2015

Älvstranden växer i storlek och det blir fler anställda inom de flesta avdelningar. I samband med en förändrad struktur och mångfald på de olika avdelningarna har fokus lagts på jämlikhet och mångfald.

Läs mer