Hållbarhetsredovisning 2015

Gemensamt för Älvstranden Utvecklings alla delar är att hållbarhet prioriteras – såväl socialt och ekologiskt som ekonomiskt. För att nå den hållbara staden krävs samverkan både internt och externt, resultatinriktade innovationsprocesser, systematiskt utvärderingsarbete och engagemang. Det vill vi berätta om på ett heltäckande, pedagogiskt och öppet sätt. Därför presenteras här en hållbarhetsrapport som är gjord utifrån GRI-G4-Corenivå – för att trygga att vi rapporterar transparent och jämförbart.

Så här lyckades vi 2015.

Bolagsledning – Ledningen om hållbarhetsarbetet.

12 november, 2015

Älvstranden Utveckling är inne i en omformning av hur man arbetar med hållbarhetsfrågorna. Hållbar stadsutveckling innebär att hållbarhetstänkandet ska genomsyra allt som bolaget gör. Framförallt syns detta genom det konkreta arbetet i Älvstadens olika delområden — där de olika projekten fungerar som testarenor för innovationsutveckling.

Läs mer

Att styra det interna arbetet.

11 november, 2015

Sedan några år tillbaka pågår ett intensivt arbete med att kartlägga Älvstranden Utvecklings interna processer samt att ta fram verksamhetsplaner som styr arbetet inom hela organisationen. Ledstjärnor:

Läs mer

Intressentdialog – för bättre kunskap om hur den planerade staden kommer att fungera.

10 november, 2015

Göteborgarna har en grundläggande rätt till att vara delaktiga i utvecklingen av sin egen stad. För att möta den rättigheten arbetar Älvstranden Utveckling enligt en modell för aktiv öppenhet. Det innebär att aktivt söka upp grupper och personer som vanligtvis inte kommer till tals i stadsutvecklingssammanhang och ge dem röst i planeringsprocessen.

Läs mer

Hållbarhet i siffror.

10 november, 2015

Hållbarhet går att mäta på olika sätt, även i siffror. Här finns Älvstrandens hållbarhetsarbete beskrivet i siffror, bland annat när det kommer till energiförbrukning och koldioxidutsläpp och hur det förändrats över tid. Här finns även en översikt över ålders- och könsfördelningen i Älvstranden Utveckling som företag. Olika aspekter av hållbarhet men de alla viktiga i det stora hela.

Läs mer

Innovativa bostadslösningar för ökad mångfald.

9 november, 2015

Under 2015 påbörjades två intressanta projekt där Älvstranden Utveckling aktivt skapar innovativa lösningar med fokus på social hållbarhet. Vid Lindholmspiren skall 156 temporära studentbostäder byggas och i Frihamnen planeras för mellan 700-900 temporära bostäder på mark och i vatten.

Läs mer

En central badplats – för alla.

8 november, 2015

Jubileumsparken i Frihamnen har under året fortsatt att vara en viktig testarena och mötesplats för framtidens hållbara stad. Under året har bland annat en av Göteborgarnas högsta önskan infriats: en central badplats som är öppen för alla.

Läs mer

Översvämningsskydd i vattennära lägen.

6 november, 2015

Det vattennära läget är det som lockar till boende längs älvstränderna. Klimatförändringarna innebär därför en tuff utmaning. Framtida vattennivåer och kraftiga skyfall gör att byggnader nära älven kommer få en ökad risk för översvämningar och skador.

Läs mer

Så ska Frihamnen klara framtida översvämningshot.

5 november, 2015

I Frihamnen sker anpassningar till ett förändrat klimat genom en samlad strategi. Olika åtgärder genomförs i en unik integrerad lösning för att hantera översvämningsriskerna från havet, älven och extrema regn. Eller som kommunalrådet Ulf Kamne har uttryckt saken:

”Detta är den första stadsdelen i Sverige som klimatanpassas på riktigt”.

Läs mer

Nya mobilitetslösningar förverkligar hållbarhetsstrategier.

4 november, 2015

Älvstranden Utveckling deltar i utvecklingen av ett antal olika samverkansprojekt kring mobilitetsfrågor och nya transportlösningar. Målbilden för en tät och hållbar stad innehåller innovativa och klimatvänliga lösningar för persontransporter och transport av gods och avfall. Under 2015 har följande projekt varit högaktuella.

Läs mer

Våra sju prioriterade hållbarhetsområden.

3 november, 2015

De övergripande målbilder Älvstranden Utveckling berörs av behöver konkretiseras för att kunna bli en del av vårt dagliga arbete. Därför har vi fokuserat på sju prioriterade hållbarhetsområden där vi har en viktig påverkan — utifrån vår roll som hållbar stadsutvecklare. Dessa prioriteringar kan sedan omvandlas till konkreta handlingar i arbetet, bland annat i form av aktiviteter i styrkorten.

Läs mer