Älvstranden Utveckling AB 

GLN: 7365566597115

 

Norra Älvstranden Utveckling AB  

GLN: 7365560013574

 

Fastighets AB Fribordet                                                             

GLN: 7365562485744 

 

Norra Älvstranden Service AB

GLN: 7365565580613

 

Södra Älvstranden Utveckling AB                 

GLN: 7365566586805

 

Älvstranden Gullbergsvass AB                         

GLN: 7365560232647

 

Fastighets AB Raila

GLN: 7365590575929

 

Eriksbergs Förvaltnings AB                                               

GLN: 7365560794305

 

Ferux Fastighet i Göteborg AB

GLN: 7365566150129

 

Lindholmspiren Beta AB                      

GLN: 7365566258078

 

Fastighets AB Navet                                                          

GLN: 7365566094355

 

Torphuset Fastighets AB                                                    

GLN: 7365566907570

 

Göteborgs Frihamns AB                                                                 

GLN: 7365562469515

 

Fripoint AB                                                        

GLN: 7365560241458