Vår värdegrund

Vårt uppdrag är att förverkliga Vision Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Vi ska främja långsiktig stadsutveckling och skapa hållbar blandstad för alla göteborgare. För att klara detta krävs rätt kompetens och resurser, men det krävs också rätt inställning och sätt att vara. Därför har vi, alla medarbetare, gemensamt tagit fram ramar för önskade beteenden inom bolaget. Det har resulterat i vår värdegrund.

 

Vår värdegrund består av våra grundläggande värderingar och av konkreta beskrivningar av hur vi vill vara och agera på jobbet. Sammanfattat beskriver vi våra grundläggande värderingar i ordet STAD – samarbeta, tänka nytt, ansvara och driva. Våra gemensamma värderingar är en styrka när vi ska genomföra vårt uppdrag, en gemensam plattform för att hantera så väl utmaningar som framgångar.

 

Detta är våra sex grundläggande värderingar:

1. Vi skapar resultat genom samarbete.

Vårt uppdrag kräver att många människor samarbetar. Vi är den som ska driva, koordinera och säkerställa detta arbete. Ofta ger vi andra uppdrag och jobbar tillsammans i projekt. Det kräver förmågan att samarbeta och att påverka – såväl externt som internt.

2. Vi har mod och ser möjligheter.

Mycket av det vi ska göra, ska göras för första gången. Många uppgifter, när vi bygger en ny stad, är komplexa med många perspektiv att ta hänsyn till.  Det kräver att vi, och våra partners, är innovativa och vågar prova nytt. Och, att vi har mod att stå för vår uppfattning och våra fattade beslut.

3. Vi bryr oss och uppmärksammar bra insatser.

Vårt arbete kräver väldigt många människors insats, engagemang, kreativitet och gillande. Rätt stämning för detta är omtanke och arbetsglädje. Att bry sig om och uppmärksamma goda insatser. För vem vill inte ha roligt på jobbet?

4. Vi är proffs som levererar.

Vi ska skapa mycket med rätt kvalitet, rätt ekonomi och i tid. Det kräver handlingskraft samt att vi är kompetenta och professionella i våra yrkesroller. Att vi håller deadlines, tar eget ansvar och levererar reella resultat. Vi ser till att få jobbet gjort, enligt vad vi lovat.

5. Vi är lyhörda och respekterar (var)andra.

I vår verksamhet möts människor med olika bakgrund och erfarenhet. Genom att vara lyhörda för och ta del av andras erfarenheter och synpunkter, blir vi mer framgångsrika. Vi lyssnar och behandlar (var)andra jämlikt och med respekt.

6. Vi agerar långsiktigt och tar ansvar.

Vi ska bygga en stad som ska finnas och fungera under mycket lång tid. Det innebär att vi måste tänka långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Men också tekniskt och funktionellt med framtiden i åtanke

 

Minnesregel: STAD

För att det ska vara lättare att komma ihåg vår värdegrund har vi under 2019 tagit fram fyra värdeord. Värdeorden bildar gemensamt ordet STAD:

S – Samarbeta

T – Tänka nytt

A – Ansvara

D – Driva