Byggnation av halvö vid Masthuggskajen – inbjudan till dialog inför anbudsgivning

Byggnation av halvö vid Masthuggskajen – inbjudan till dialog inför anbudsgivning

Aktuellt / 18 november, 2019

Masthuggskajen – en del av Älvstaden
Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt – växer nu fram längs båda sidor om Göta älv när centrala Göteborg ska bli dubbelt så stort. Vision Älvstaden är riktningen för hur Göteborg ska utvecklas. Älvstaden ska vara öppen för världen. Den ska vara inkluderande, grön och dynamisk och den ska utformas så att den länkar samman staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan. Målet är en levande och attraktiv innerstad med 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser.

Utvecklingen av Masthuggskajen, som är beläget på Södra Älvstranden, spelar en viktig roll i att nå Vision Älvstaden. Med Masthuggskajen kommer Göteborgs stadskärna att växa västerut och närma sig vattnet. Den nya stadsdelen knyter samman området innanför Vallgraven och Haga med Masthugget och Majorna. En naturlig koppling till vattnet skapas också från Linnégatan via Järntorget och ner till kajen. Dessutom kommer Masthuggskajen knyta samman den södra och den norra älvstranden och därmed stärka hela Göteborg.

Med 1 300 bostäder, 5 000–6 000 arbetsplatser, hotell, restauranger, kultur, förskolor och parker kommer Masthuggskajen utvecklas till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, globalt och lokalt.

Halvön skapar nya möjligheter
För att utöka den byggbara marken i den mest attraktiva delen av området kommer en halvö att byggas ut i älven. Här kommer Global Business Gate – ett innovativt nav för internationella affärer och handel – att uppföras. Här ska även byggas hyresbostäder, bostadsrätter, kommersiella lokaler samt ytterligare kontor.

Den konstgjorda halvön kommer att betyda mycket för det kajstråk som ska koppla det nya området till vattnet. En stadspark i anslutning till halvön kommer också hjälpa till att förverkliga ett av de stora målen med Masthuggskajen – att binda ihop staden.

Detaljplanen för Järnvågsgatan vann laga kraft i mars 2019 och genomförandet har påbörjats. Halvön som ska byggas blir cirka 200 meter bred och kommer att sträcka sig cirka 100 meter ut i Göta älv. Byggnationen kommer att innebära omfattande anläggningsarbeten i djupa lösa leror, vilket innebär hög teknisk komplexitet och kräver ett samordnat utförande. Byggherrar är Elof Hansson Fastigheter, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg samt Älvstranden Utveckling. Projekteringen startade augusti 2019 och uppdraget utförs av COWI.

Förfarande inför anbudsgivning
Älvstranden Utveckling bjuder nu in intresserade entreprenörer till leverantörsdialog inför prekvalificering och anbudsgivning avseende byggnation av kaj och allmän plats samt grundläggning och källare för samtliga fastigheter.

Syftet med leverantörsdialogen är att informera och utbyta kunskap om de arbeten som är aktuella för upphandlingen:

  • Information om beställarens organisation.
  • Information om teknik och lösningar som leverantörsmarknaden har att erbjuda.
  • Ge beställaren möjlighet att få leverantörsmarknadens synpunkter på föreslaget affärsupplägg.
  • Information om vad som gäller ifråga om sekretess och hantering av leverantörens lämnade svar.

Avsikten är att genom en prekvalificering utse ett antal anbudsgivare. En del av anbudskostnaderna kommer att ersättas av beställaren utifrån vissa, i upphandlingen givna, förutsättningar. Vi söker entreprenörer med erfarenhet av liknande projekt. Entreprenaden kommer att genomföras som en totalentreprenad med ett uppskattat värde om cirka 700 MSEK.

Tidplan
Leverantörsdialogen kommer att genomföras som enskilda möten med intresserade leverantörer under nov-dec 2019. Prekvalificering görs efter årsskiftet 2019/2020 och anbudsförfrågan skickas ut våren 2020. Anbud beräknas lämnas hösten 2020 och byggnationen genomförs 2021 – 2022.

Intresse av att delta i dialogen?
Vänligen kontakta Ulf Brattö, Upphandlingsansvarig Älvstranden Utveckling,
tel: 031-368 96 97, e-mail: ulf.bratto@alvstranden.goteborg.se